course-details-portlet

EXPH0550 - Examen philosophicum for økonomi (Flex)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen/Flervalgeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Flervalgeksamen 1/3 2 timer E
Hjemmeeksamen 2/3 4 uker

Faglig innhold

Emnet gir en introduksjon til problemstillinger innen kunnskaps- og vitenskapsteori, etikk og politisk filosofi. Ulike syn på natur, menneske og teknologi tas opp til drøfting, i tillegg til spørsmål om relasjonen mellom individ og samfunn. Emnet skal gi kunnskap om perspektiver på vitenskap og fremme et reflektert forhold til vitenskapelig virksomhet og anvendelse av vitenskapelig kunnskap. Gjennom dialog- og diskusjonsbasert undervisning oppøves evnen til kritisk tenkning, samt ferdigheter i praktisk argumentasjon og faglig samarbeid. Emnet skal dessuten gi trening i å forholde seg kritisk til kilder, og til å skrive strukturert og systematisk.

Examen philosophicum for økonomifag vektlegger filosofiske problemstillinger knyttet til frihet, rasjonalitet og ansvar. Studentene utfordres til å reflektere kritisk over økonomifaget langs tre dimensjoner: verdi, atferd og institusjon. Langs verdidimensjonen drøftes begreper som nytte, velferd og frihet i henhold til ulike etiske teorier. Langs atferdsdimensjonen er rasjonalitet, optimering og normer viktige temaer, mens institusjonsdimensjonen omhandler eiendomsrett, marked og økonomisk organisering.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om

 • sentrale teorier om viten, og hva som avgrenser vitenskapelig kunnskap fra andre kunnskapsformer
 • ulike vitenskapers egenart
 • ulike teorier og perspektiv på menneske, kultur og natur
 • ulike syn på forholdet mellom individ og fellesskap, samt organiseringen av samfunnet
 • hovedtyper av etisk tenkning
 • etiske og samfunnsmessige problemstillinger relatert til økonomifaget
 • bedrifters rolle i samfunnet og for det samfunnsansvaret som er knyttet til forretningsdrift, investeringer og innovasjon
 • ulike teorisyn langs verdi-, atferds- og institusjonsdimensjonene

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • diskutere problemstillinger i lys av ulike syn på kunnskap, vitenskap, etikk, og politikk
 • reflektere kritisk over ulike verdi- og menneskesyn og relatere dette til eget fag
 • identifisere og diskutere etiske utfordringer relatert til forretningsdrift og økonomi i offentlig sektor
 • argumentere selvstendig, saklig og systematisk om temaer som behandles i emnet

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • forholde seg til og anvende vitenskapelig kunnskap kritisk og konstruktivt
 • reflektere over vitenskapenes samfunnsrolle
 • skrive fagtekster

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består i digitale forelesninger og tilbakemelding på obligatoriske innleveringer.

Obligatoriske aktiviteter: For å kunne gå opp til eksamen kreves godkjenning av obligatorisk aktivitet.

Hvis all obligatorisk aktivitet har blitt godkjent i EXPH0550 et tidligere semester, kan den godkjennes av instituttet.

Merk at NTNU har flere ulike exphil-varianter. Det er ikke mulig å ta eksamen i en annen variant/emnekode enn den man har godkjent obligatorisk aktivitet i.

For nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet, se emnets Blackboardsider.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk aktivitet

Mer om vurdering

Samlet vurdering består av to delvurderinger: en 2 timers flervalgeksamen under tilsyn som teller 1/3 og en skriftlig hjemmeeksamen som teller 2/3.

Ved gjentak kan delvurderinger tas opp enkeltvis.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon, deltid (BØKLED-F)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til BØKLED-F ved NTNU.

Kursmateriell

Pensumliste finnes i pensumarkivet på examen philosophicums nettside (http://www.ntnu.no/exphil) og på emnets Blackboardside.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EXPH0001 7.5 HØST 2021
EXPH0002 7.5 HØST 2021
EXPH0003 7.5 HØST 2021
EXPH0004 7.5 HØST 2021
EXPH0005 7.5 HØST 2021
EXPH0006 7.5 HØST 2021
EXPH6001 7.5 HØST 2021
EXPH0100 7.5 HØST 2021
EXPH0200 7.5 HØST 2021
EXPH0300 7.5 HØST 2021
EXPH0400 7.5 HØST 2021
EXPH0500 7.5 HØST 2021
EXPH0350 7.5 HØST 2021
EXPH0600 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Examen philosophicum

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim , Gjøvik

Fagområde(r)
 • Examen philosophicum
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen/Flervalgeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Flervalgeksamen 1/3 E 25.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M411-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 1
S411 Smaragd 2
Høst ORD Hjemme-eksamen 2/3

Utlevering
17.11.2023

Innlevering
18.12.2023


08:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Flervalgeksamen 1/3 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 2/3 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU