Forskning ved institutt for design

Forskning ved institutt for design

Illustrasjonbilde forskning

De fleste forskningsaktiviteter ved Institutt for design kan dekkes av ett eller flere av følgende fagområder: Interaksjonsdesign, Bærekraftig Design og System- og Tjenestedesign. Kombinasjon av innsikter fra ulike disipliner gjør at vår forskning er ofte utforskende. Våre hovedområder er som følger:

Interaksjonsdesign

Tradisjonelt har interaksjonsdesign orientert seg mot web og app design og generell utvikling av programvare. I de senere årene har industrien blitt mer bevisst på verdien av interaksjonsdesign som en viktig tilnærming for å redusere risikoen for menneskelige feil i komplekse operasjoner som for eksempel i kontrollrom, på skipsbroer og i helse- og velferdssystemer.

Bærekraftig design

Avdelingen har bygget opp en betydelig forskningsaktivitet på dette området, med fokus på design for bærekraftig atferd og praksis, noe som har resultert i flere avsluttede doktorgradsprosjekter. Fra sommeren 2014 har to NFR finansierte prosjekter på atferd knyttet til matavfall startet. De gjøres i samarbeid med SIFO og Cernova AS. I det NFR-finansierte prosjektet MINDER jobber to postdoktorer med å adressere energieffektivisering av yrkesbygg, ved hjelp av innsikt og tilnærminger fra design tenkning, drift og sosiale teorier om praksis og design. Fra høsten 2016 er instituttet involvert i et EU Marie-Curie ITN prosjekt, med to stipendiater som fokuserer på sluttbrukerperspektivet i produkt-tjenesteutvikling for en sirkulær økonomi.

System- og tjenestedesign

Avdelingen er i en prosess med å bygge opp erfaring og et godt omdømme innen system- og tjenestedesign (for tiden fokuserer vi mest på sosial design og innovasjon i helse- og velferdssammenheng). NFR-prosjektet "The Medical Home" er et viktig prosjekt primært med fokus på hjemme- medisineringssystemer.

I tillegg til disse tre forskningsområdene, er avdelingen involvert med utforskende forskning i designutdanningen og anvendt estetikk i design:

Design i utdanningen

Ved Institutt for Design eksisterer det en sterk tradisjon for å reflektere og dokumentere våre pedagogiske aktiviteter gjennom publikasjoner rettet mot dedikerte konferanser og tidsskrifter. Vår satsing på god utdanning gjør at vi har erfaring med å prøve ut nye måter å organisere kurs på, for eksempel vertikal studioundervisning eller ulike måter å samarbeide med industrien på. Det er et velkomment tema for refleksjon, samt som våre studiereiser og vår forskning på å kartlegge faglige perspektiver fra våre alumni. I 2010 vant ID anbudet for å organisere den 12e internasjonale konferansen i 'Engineering and Product Design Education'. Denne konferansen var en av tre NTNU jubileumskonferanser i 2010, den ble en stor suksess, og de muntlige og skriftlige tilbakemeldingene var utmerket.

Anvendt estetikk i utformingen

Avdelingen ser det som sin rolle og ansvar å gi kunnskap om hva som skjer når mennesker og teknologi møtes. Dette innebærer en utforskning av anvendt estetikk som krever helt andre tilnærminger enn det som er vanlig i tradisjonell (ingeniør-) forskning. Grunnen er at faget er basert på en balansert kombinasjon av teoretisk, logisk kunnskap med praktisk og intuitiv utforskning av estetiske uttrykk - som vi også finner innen musikk og kunst. Per 2014 har ID overtatt ansvaret for utdanning i estetikk fra Fakultet for arkitektur og billedkunst. Dette gir ekstra motivasjon for utforskende forskning på anvendt estetikk ved hjelp av kunstneriske, kvalitative og kvantitative tilnærminger.

Vennligst besøk våre ansattes sider for en beskrivelse av individuelle forskningsprosjekter, og ta en kikk på vår publikasjonsliste.


Prosjekter

Prosjekter

På Instituttet finnes det flere ansatte som jobber med forskningsprosjekter. Her finner du oversikt over forskningsprosjektene vi er involvert i, samt en oversikt over ph.d-prosjektene.

Artikkelsamling

Artikkelsamling

Read design articles in pdf format (IPD) NTNU Studentene i siste året skal skrive en artikkel i kurset Designteori. De nyeste artiklene er tilgjengelig online

Spin-offs

Spin-offs

Her finner du et oversikt av bedrifter som har blitt stiftet av alumni fra IPD.