Til tross for at Norge er et av landene i verden med høyest grad av sosial tillit, så er relasjonelle og sosiale problemer likevel blant de største folkehelseutfordringene vi står ovenfor.

En av fire har kjent på ensomhet den siste tiden

Å høre til, oppleve støtte, anerkjennelse og kjærlighet er grunnleggende behov for alle mennesker. Livene våre leves i nettverk av relasjoner, der vi veksler mellom å være en som trenger støtte og å være en som kan støtte andre. Tilhørighet og tilknytning til andre mennesker er derfor blant de aller viktigste faktorene som fremmer helse, livskvalitet og livsmestring.

Andel innbyggere (%) som oppgir å ha vært ensom i løpet av de siste to ukene. Menn til venstre og kvinner til høyre.

En økende andel av befolkningen er ensomme, familiestrukturer er i endring og mange strever med relasjonsproblemer som gir dårlig livskvalitet, sykdom og for tidlig død. Blant deltakerne i HUNT4 oppgir totalt 30% kvinner og 26% menn at de har har følt seg ensomme den siste tiden, og det er de yngste og de eldste som i størst grad opplever ensomhet.

Barndommen påvirker helsen vår som voksne

Selv om relasjoner er viktig for alle, er de særlig avgjørende i tidlig barndom. Gode relasjoner som preges av trygghet, gjensidighet, glede og stimulering bygges inn i barnets hjernearkitektur som en solid «grunnmur» for videre utviklingen. Denne grunnmuren danner vanligvis et solid grunnlag for motstandsdyktighet som varer hele livet. Når barn blir utsatt for omsorgssvikt, mobbing eller overgrep settes spor som er omtalt som en «barndomsforgiftning» som kan vare livet ut; krenkede barn blir ofte syke voksne.

Omtrent 1 av 5 HUNT-deltakere oppgir å ha hatt en vanskelig barndom, og det er blant annet tydelige sammenhenger mellom utdanningsnivå og en barndom med manglende voksenstøtte.

Sosiale relasjoner er en viktig kilde til lykke

Sosiale relasjoner og sosial støtte kan påvirke helsa på flere måter. For eksempel blir livsstil og helseatferd påvirket av de menneskene vi er mest sammen med. Undersøkelser viser også at mangel på sosial støtte kan bidra til usunn livsstil, redusert mestring av kriser og påkjennelser, økt psykologisk og fysiologisk stress og at en i mindre utstrekning søker faglig hjelp når en blir syk.

På den andre siden er støttende relasjoner og opplevelse av tilhørighet menneskers største
lykkekilde.

Utforsk HUNT4-data om sosiale relasjoner i denne interaktive web-visningen.

Full rapport

Full rapport om sosiale relasjoner i Trøndelag kan du lese her.
Vedlegg

Data er hentet fra Helseundersøkelsen i Trøndelag 2017-19, HUNT4. I Nord-Trøndelag ble HUNT4 gjennomført fra 2017 til 2019, hvor totalt 56 000 voksne i alderen 20 år og eldre (54 % av alle inviterte) deltok. I Sør-Trøndelag deltok 106 000 voksne i alderen 18 år og eldre (42 % av alle inviterte). I tillegg ble data fra HUNT4 70+ i Trondheim benyttet. Innbyggere i både sør og nord ble spurt om trivsel i nærmiljøet, mens spørsmål om de øvrige faktorene kun ble stilt til innbyggere i sør.

Tidligere HUNT4-rapporter

Uten å kjenne til fordelingen eller utviklingen av helsetilstanden i befolkningen er det umulig å drive et effektivt og målrettet folkehelsearbeid. Gjennom HUNT-undersøkelsene har vi kunnskapsgrunnlaget for dette arbeidet og det er knyttet stor spenning til resultatene; hvordan er folkehelsetilstanden egentlig? I HUNT4-rapportene presenteres tall for Trøndelag fylke fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT).

HUNT-logo
HUNT - Helseundersøkelsen i Trøndelag
Profilside NTNU | + posts

HUNT er et forskningsprosjekt som omfatter helseopplysninger og biologisk materiale fra innbyggerne i Trøndelag. Siden den første innsamlingsrunden i 1984 har 240.000 trøndere deltatt i HUNT. Siste innsamlingsrunde, HUNT4, ble avsluttet i 2019.

HUNT er også et forskningssenter som forvalter og forsker på HUNT-materialet. HUNT biobank og HUNT databank tilbyr tjenester for forskere innen lagring, bearbeiding, analysering og trygg utlevering av forskningsmateriale, både fra HUNT-undersøkelsene og andre forskningsprosjekt.