HUNT databank

HUNT databank

*bilde

Variabeloversikt

HUNT databank

HUNT databank inneholder helseopplysninger og analysesvar fra biologisk materiale fra alle HUNT-undersøkelsene, i tillegg til data fra flere oppfølgingsstudier i Nord-Trøndelag siden 1980-tallet. Data er samlet inn ved hjelp av spørreskjema, intervjustudier, kliniske undersøkelser og analyser av blod- og urinprøver. I tillegg omfatter HUNT databank opplysninger om lagrede blod- og urinprøver som kan hentes fram, tines opp og analyseres, både på genetiske og andre biologiske markører.

HUNT databank kan også bidra med prosjektlogistikk og -drifting. 

Databank med særpreg

Databank med særpreg

Sammenlignet med andre norske og utenlandske befolkningsundersøkelser, har HUNT databank flere særpreg:

  • HUNT databank omfatter et stort antall personer. Gjennom HUNT1-4 har 250 000 trøndere deltatt med biologiske prøver, spørreundersøkelser,  og kliniske undersøkelser. 
  • Deltakerne har et stort aldersspenn, fra 13 år og uten noen øvre aldersgrense. Det betyr at det også finnes data på relativt store grupper av 80- og 90-åringer.
  • Deltakerne er hovedsakelig rekruttert fra gamle Nord-Trøndelag fylke, det vil si et bestemt geografisk område hvor populasjonen er relativt homogen med mindre enn 3% ikke-kaukasiere, og den er generelt stabil, med liten inn- og utflytting. Populasjonen er i mange sammenhenger representativ for Norge, men den omfatter ingen storby. I HUNT4 ble derfor også Trondhjemmere invitert til å svare på spørreundersøkelsen. 
  • Databanken inneholder et stort antall helseopplysninger for hver deltaker, slik at det vitenskapelige potensialet spenner over et langt bredere felt enn de fleste andre tilsvarende databankene. For grupper av deltakere finnes over tusen enkeltopplysninger (variabler).
  • Alle opplysningene er i utgangspunktet knyttet til et 11-sifret fødselsnummer. Det betyr at alle data fra samme person kan sammenstilles. Det gjør det også mulig å sammenstille data fra HUNT med data fra ulike helseregistre, som f.eks. Folkeregistret, Medisinsk fødselsregister, Reseptregistret, Kreftregistret, Dødsårsaksregistret, og med ulike lokale diagnoseregistre. Ved bruk av Familieregistret (Det sentrale personregister) kan data fra barn sammenstilles med foreldre og besteforeldre som også har deltatt i HUNT (gjelder for flere tusen personer).
  • For å ivareta personvernet er det strenge regler for hvordan data kan sammenstilles og brukes, og det kreves konsesjoner/godkjenninger for hvert prosjekt. Når forskerne får tilgang på data er alle personentydige kjennetegn fjernet og erstattet med et tilfeldig løpenummer (avidentifisering), slik at forskerne ikke får kjennskap til identiteten til deltakerne.

Les mer om tilgang til materialet, spørreskjemaer og kobling til andre registre på vår forskerside.

ISO-sertifisering


HUNT forskningssenter har vært sertifisert etter ISO 9001:2015, "Ledelsessystemer for kvalitet", siden 2011. Kvalitetssatsingen er et strategisk valg for å sikre høy kvalitet i alle prosesser - fra planlegging av innsamlinger til utlevering av forskningsdata og biologisk materiale.