Bakgrunn og aktiviteter

Fagområde

Biologi (Cellebiologi, genetikk, plantefysiologi, bioteknologi)

Grunnleggende kjemi

Naturfagdidaktikk

Undervisning

Naturfag 1, Naturfag 2, Kompetanse for kvalitet (KFK-kurs)

Hovedsakelig 5.-10. trinn

Master naturfagdidaktikk/naturfag

 

Forskning og utvikling

Forskningsgrupper:
Lesson design study and teaching resources
N
aturfaglig literacy i skole og lærerutdanning

EU-prosjekter (Norsk partner; HiST-ALT/NTNU-FLT/NTNU-ILU):

MOST - Meaningful Open Schooling Connects Schools To Communities, H2020, 2020-2023. (NTNU leder WP4 School Cooperation Projects). https://www.ntnu.no/ilu/most

ENSITE - Environmental Socio-Scientific Issues in Initial Teacher Education, ERASMUS+, 2019-2022. (NTNU leder IO9 Designing an SSI lesson, using the plastic dilemma as an example). https://www.ntnu.edu/ilu/ensite 

MaSDiV - Supporting Mathematics and Science Teachers in Addressing Diversity and Promoting Fundamental Values, 2017-2020. (Deltaker i European Impact Board, sammen med Lene Oftedal, KD). https://icse.eu/international-projects/masdiv/

IncluSMe - Intercultural learning in mathematics and science initial teacher education, 2016-2019, ERASMUS+ (NTNU leder av IO11 "Intercultural science learning outside of school"). https://inclusme-project.eu/ 

MaSciL -  Mathematics and Science for life, 2013-2016 (HiST leder av WP9 “Teacher communication”). www.mascil-project.eu

FaSMed  – Improving progress for lower achievers through Formative Assessment in Science and Mathemathics Education, 2014-2016 (HiST leder av WP5 “Cross country case study analysis”). http://fasmed.hist.no/

PRIMAS - Promoting inquiry in mathematics and science education across Europe, 2010-2013. www.primas-project.eu

 

Andre prosjekter:

CriThiSE - Critical Thinking in Sustainability Education, 2020-2023, NFR, Finnut-prosjekt. Prosjektleder. https://www.ntnu.no/ilu/crithise

Literacy og faglighet i skole og arbeidsliv (HiST/NTNU), 2016 - 2023. Ett av fem FoU-satsningsområder ved NTNU HiST. Delprosjekt: Scientific literacy.

Forskerspirer med leselyst og skrivekløe (HiST), 2009 - 2013. I samarbeid med Naturfagsenteret, Forskerføtter og leserøtter (Utdanning 2020-project). 

Utbruddsetterforskning. Evaluering av en undervisningsmodul: Utbruddsetterforskning HiST, AFT, 2011-2012. I samarbeid med HiST, AFT, Matteknologi. Prosjektet vant HiSTs’ “Læringsmiljø- og studiekvalitetspris» i 2014.

Somatic embryogenesis in Cyclamen persicum. Biological investigations and educational aspects of cloning, 1999 – 2008. NFR-støttet dr.scient-prosjekt.

Bokprosjekter og andre utviklingsarbeider:

Refleks, 2017-2023. Naturfag for mellomtrinnet. Lærebokprosjekt initiert av Gyldendal Undervisning, medforfatter av læreverk, elevbok og lærerens bok - papirformat og digitalt på Skolestudio. Publisering fra 2020.

Biologididaktikk for lærere, 2016-2020. Bokprosjekt. Publisert av Gyldendal Akademisk i 2020. Boken brukes i dag i grunnskolelærerutdanningen ved flere høgskoler/universiteter i landet.

Utvikling av mastergradsstudium: Master i naturfagdidaktikk (2004-2006), Master i grunnskolens naturfag (2015)

Biologi for lærere, 2010-2011/2020. Lærebokprosjekt initiert av Gyldendal Akademisk, støttet av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF). Publisert i 2012. 2.utgave publisert i 2020. Læreboken brukes i dag i grunnskolelærerutdanningen for 5.-10.trinn ved flere høgskoler/universiteter i landet.

Utvikling av videreutdanningskurs ved HiST (Kompetanse for kvalitet); 1-7 og 5-10. 

Utvikling av nettbaserte undervisningsprogram til bruk i biologiundervisning: http://viten.no/, Kloning av planter og Kloning. Undersøkelser av elevers læring gjennom bruk av disse programmene. 

Utvikling av etterutdanningskurs for lærere i videregående skole, tema kloning og molekylærbiologi (avsluttet). 

Tidligere: Celle- og vevskulturer, somatisk embryogenese, bioreaktorer, embryospesifikke proteiner (doktorgradsarbeid). Plantefysiologiske studier av konvensjonelt og økologisk dyrket jordbær (hovedfagsstudie).


Veiledning

Veiledererfaring på bachelor, master og PhD-nivå. 

Har veiledet følgende masteroppgaver:

 • Karoline Sørlie Berntsen. 2011. Språk og digitale læringsressurser i naturfag. En studie av elever i samhandling om elementer fra Viten.no.
 • Magnus Lillebø. 2014. Bioteknologi - et hovedområde i utvikling. En kvalitativ og fenomenologisk studie av hvordan biologilærere på videregående skole underviser i bioteknologi, og deres forhold til ny bioteknologisk forskning.
 • Marthe Trønnes. 2017. Negrepssystemer i biologi. En kasusstudie av en lærers undervisning og elevers forståelse av sammenhenger mellom begreper i biologi.
 • Lovise Bungum. 2018. Elevers holdninger til bioteknologi. En studie av elevers holdninger og arumentasjon innen bioteknologiske emner, samt faktorer som påvirker disse holdingene.
 • Rune Ratdal. 2018. Mascil. Et profesjonsutviklingsprogram. En kvalitativ studie av skolers implementering av utforskende arbeidsmåter i matematikk og naturfag.
 • Mari Smevoll. 2020. Oppsummering i utforskende arbeid i naturfag. En undersøkelse av hvordan lærere gjennomfører oppsummering i utforskende arbeid.
 • Kristine Bredal Lyngstad. 2020. Spørsmålsstilling ved utforskende arbeid i naturfag.
 • Kristin Langemyhr Samdal. 2020. NM i klima - veilen til økt handlingskompetanse?

Styrer, råd og utvalg

 • Medlem av PhD-utvalget, ILU, siden høsten 2019
 • Medlem av styret i NNN – Nasjonalt nettverk for naturfagutdanning, 2009- 2018
 • Styremedlem, Fagmiljøet Literacy, ILU, 2017-2023
 • Medlem av European Impact Board, MaSDiv, 2017-2020
 • Medlem av programgruppen, konferansen Educating the educators II og III
 • Medlem av arrangementskomiteen, konferansen NFSUN, 2017
 • Koordinator for arbeidet med søknad til NOKUT om master-akkreditering, Master i grunnskolens naturfag, HiST, FLT, 2015
 • Seksjonskoordinator, Naturfagseksjonen, HiST, ALT, 2013 – 2014
 • Koordinator for arbeidsgruppen for realfagslærerutdanning, HiST, høsten 2013
 • En rekke komiteoppdrag i forbindelse med ansettelser og opprykkssøknader
 • Utvikling av og undervisning på masterutdanning i naturfagdidaktikk ved HiST/NTNU, 2004-13.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Grindeland, John Magne; Staberg, Ragnhild Lyngved; Tandberg, Cato. (2020) Biologi for lærere. Naturfag i grunnskolelærerutdanninga. Gyldendal Akademisk. 2020. ISBN 9788205512283.
 • Grindstad, Maren Klemetsen; Lyngvær, Eirik; Spilde, Ingrid; Staberg, Ragnhild Lyngved. (2020) Refleks 5, Elevbok, Naturfag for barnesteget. Gyldendal Undervisning. 2020. ISBN 9788205521353.
 • Grindstad, Maren Klemetsen; Lyngvær, Eirik; Spilde, Ingrid; Staberg, Ragnhild Lyngved. (2020) Refleks 5, Elevbok, Naturfag for barnesteget, Smartbok. Gyldendal Undervisning. 2020. ISBN 9788205539570.
 • Grindstad, Maren Klemetsen; Lyngvær, Eirik; Spilde, Ingrid; Staberg, Ragnhild Lyngved. (2020) Refleks 5, Elevbok, Naturfag for barnetrinnet. Gyldendal Undervisning. 2020. ISBN 9788205521346.
 • Grindstad, Maren Klemetsen; Lyngvær, Eirik; Spilde, Ingrid; Staberg, Ragnhild Lyngved. (2020) Refleks 5, Elevbok, Naturfag for barnetrinnet, Smartbok. Gyldendal Undervisning. 2020. ISBN 9788205539563.
 • Grindstad, Maren Klemetsen; Lyngvær, Eirik; Spilde, Ingrid; Staberg, Ragnhild Lyngved. (2020) Refleks 5, Lærerens bok, Naturfag for barnetrinnet. Gyldendal Undervisning. 2020. ISBN 9788205527287.
 • Staberg, Ragnhild Lyngved; Tandberg, Cato; Grindeland, John Magne. (2020) Biologididaktikk for lærere. Gyldendal Akademisk. 2020. ISBN 978-82-05-52793-5.
 • Grindeland, John Magne; Lyngved, Ragnhild; Tandberg, Cato. (2012) Biologi for lærere: Naturfag i grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn. Gyldendal Akademisk. 2012. ISBN 978-82-05-39689-0.

Del av bok/rapport

 • Febri, Maria Immaculata Maya; Staberg, Ragnhild Lyngved. (2019) Pre-Service Teachers’ Challenges and Affordances in Implementing Inquiry-Based Science Teaching at Lower Primary. Conference Proceeding 8th International Conference NEW PERSPECTIVES in SCIENCE EDUCATION.