Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er utdannet sosionom, har en mastergrad i sosialt arbeid fra NTNU, og begynte i 2015 med en PhD i helsevitenskap.

PhD-prosjektet mitt har tittelen "Psykisk helse - innflytelse og deltakelse i hverdagen". Prosjektet benytter seg av kvalitative forskningsmetoder, og fokuserer på hvordan recovery/bedringsprosesser foregår, og kan støttes, i hverdagslivskonteksten til de det gjelder. Datainnsamling har foregått gjennom intervjuer og deltakende observasjon. Narrativ teori har inspirert vårt fokus og dannet grunnlag for våre narrative analyser.

Før jeg begynte på doktorgradsarbeidet jobbet jeg ved kommunale botiltak i flere kommuner, blant annet Trondheim. Mine erfaringer derfra har gitt meg et sterkt engasjement for å finne ut mer om hvordan vi kan støtte personer med psykiske problemer, særlig innen kommunalt psykisk helsearbeid.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Reed, Nina Petersen. (2015) "Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom..." - en brukerstudie om selvstendighet, mestring og boligsituasjon. 2015.