Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er utdannet sosionom, har en mastergrad i sosialt arbeid fra NTNU, og fullførte i 2020 en PhD i helsevitenskap. Jeg jobber for tiden som universitetslektor ved Instiutt for psykisk helse, NTNU. Jeg underviser både på vernepleierutdanningen og på master i psykisk helse. 

Avhandlingen min har tittelen "Personal Recovery - Unique and Collective. Exploring Enacted Narratives of Mental Health Recovery in Everyday Life". Dette var et kvalitativt forskningsprosjekt med fokus på hvordan recovery/bedringsprosesser foregår, og kan støttes, i hverdagslivskonteksten til de det gjelder. Datainnsamlingen foregikk gjennom intervjuer og deltakende observasjon. Narrativ teori inspirerte mitt fokus og dannet grunnlag for mine narrative analyser.

Før jeg begynte på doktorgradsarbeidet jobbet jeg ved kommunale botiltak i flere kommuner, blant annet Trondheim. Mine erfaringer derfra har gitt meg et sterkt engasjement for å finne ut mer om hvordan vi kan støtte personer med psykiske problemer, særlig innen kommunalt psykisk helsearbeid.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Reed, Nina Petersen. (2020) Personal recovery - unique and collective. Exploring enacted narratives of mental health recovery in everyday life. 2020. ISBN 9788232649822.
  • Reed, Nina Petersen. (2015) "Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom..." - en brukerstudie om selvstendighet, mestring og boligsituasjon. 2015.