Bakgrunn og aktiviteter

Mattias Bäckström er førsteamanuensis i kulturminneforvaltning ved NTNU. Han har filosofie doktoreksamen og dosentur i idéhistorie ved Göteborgs universitet. I forskningen sin fokuserer han på kulturarvens samt museets, samlingens og utstillingens historie, teori og praksis, men også på vitenskapshistorie, mediehistorie og arkitektur- og bebyggelseshistorie.

Mellom 2015 og 2018 var Mattias postdoktor i kunnskapshistorie ved Senter for museumsstudier ved Universitetet i Oslo. Der gav han blant annet ut sin seneste vitenskapelige monografi Att bygga innehåll med utställningar. Utställningsproduktion som forskningsprocess, publisert av Nordic Academic Press (trykt bok i 2016, e-bok i 2017) og av MTM Myndigheten för tillgängliga medier (lydbok i 2018).

Erfaringene fra universitetsforskning og utstillingsproduksjon har vært utgangspunkt for denne monografien. I boken undersøker han det å stille ut som idé og prosess ut fra historiske, teoretiske og praktiske perspektiv. Han diskuterer inngående en ny type forskningsvirksomhet som finner sted i og gjennom utstillingsproduksjoner: utstillingsspesifikk forskning.

Se videre nettstedet til Nordic Academic Press.

Mattias Bäckström disputerte i 2012 i idéhistorie med doktoravhandlingen Hjärtats härdar. Folkliv, folkmuseer och minnesmärken i Skandinavien, 1808–1907 (Gidlunds förlag, 2012). Avhandlingen ble gjennomført ved Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion ved Göteborgs universitet.

I avhandlingen viser han blant annet hvordan kulturhistoriske museer føyde sammen ideer og forestillinger om kunst, historie og vitenskap med historiske funn og rekonstruksjoner når de skapte sine utstillinger og andre museale iscenesettelser.

Se videre nettstedet til Gidlunds förlag.

Han har også studert ved Uppsala universitet og skrev der magistergradsavhandling og kandidatoppgave i kunsthistorie med spesialisering i arkitektur- og bebyggelseshistorie.

Museums- og kulturminnevernsektoren
I tillegg til denne akademiske bakgrunnen har Mattias yrkeserfaring fra museums- og kulturminnevernsektoren i Sverige, fremfor alt ved Länsmuseet Västernorrland i Härnösand. Han har arbeidet som konservator samt produsent og prosjektleder for utstillinger, festivaler, forelesnings- og konsertserier, men også som forsker og utreder i kulturarvs- og utstillingsprosjekter.

For øyeblikket inngår han i to ekspertgrupper i Gøteborg. Den første ekspertgruppen fokuserer på den nye basisutstillingen på Röhsska museet, den andre på forskning i samlingsforvaltning ved Kulturförvaltningen i Göteborgs Stad.

Fra midten av 1990-tallet og helt frem til i dag har Mattias ledet samarbeider i utstillingsproduksjoner og kulturminneprosjekter. I prosjektene har han samvirket med Nationalmuseum i Stockholm, Riksutställningar, Länsstyrelserna i Sverige, Göteborgs stadsmuseum, Sundsvalls museum, Medicinhistoriska museet i Göteborg og Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg og Härnösand. Han har også samarbeidet mye med kunstnere, musikere og forskere samt med lokale og regionale institusjoner og organisasjoner.

For et utvalg av prosjekter innen kulturminnevern, museumsvirksomhet og utstillingsproduksjon, se hjemmesiden til Mattias Bäckström på Academia.

Pågående forskning
I forskningen sin ser Mattias på hvordan kunnskapsbegrep ble benyttet og omformet i og gjennom utstilte samlinger og permanente utstillinger på museer i Berlin, København, London og Stockholm, omkring 1880–1920. Under tittelen Making things matter. Meaning and materiality in museum displays undersøker han de utstilte samlingene og permanente utstillingene som grensesnitt mellom mening og materialitet for å vise hvordan ulike former av forhistorie, kunsthistorie og kulturhistorie ble produsert i og gjennom dem.

Det andre pågående forskningsprosjektet, Mediert medisin, er et samarbeid mellom Institutionen för kulturvetenskaper ved Göteborgs universitet og Medicinhistoriska museet i Göteborg. Som en måte å praktisere en museumsspesifikk tilnærming i vitenskapelig forskning, skriver Mattias denne studien sammen med museumsdirektøren og museumspedagogen. Deres bidrag er en mediehistorisk studie av Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg fra et mediesystemperspektiv.

Faglige interesser

  • Kulturarvens samt museets, samlingens og utstillingens historie, teori og praksis.
  • Historie, kulturarv og minne.
  • Historiesyn, samfunnsideal og kunnskapsproduksjon i og gjennom museer, utstillinger og kulturminnevern.
  • Bilder, ting og rom samt kart, bygninger og landskap med historiske og teoretiske perspektiver.
  • Utstillingsproduksjon som forskningsprosess.

Forskningsnettverk

Undervisning
Mattias Bäckström underviser og veileder i kulturminneforvaltning, kulturarvstudier, museologi og utstillingsstudier ved NTNU og Göteborgs universitet.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

  • Pierroux, Palmyre; Bäckström, Mattias; Brenna, Brita; Gowlland, Geoffrey; Ween, Gro Birgit. (2020) Museums as Sites of Participatory Democracy and Design. A History of Participation in Museums and Archives. Traversing Citizen Science and Citizen Humanities.

Rapport/avhandling