course-details-portlet

KULMI2200 - Hospitering og bacheloroppgave i kulturminneforvaltning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave med justerende muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave med justerende muntlig 100/100

Faglig innhold

Dette emnet kombinerer en periode med hospitering i praksisfeltet med skriving av bacheloroppgaven som avslutter bachelorgraden i kulturminneforvaltning. Hospiteringen har et omfang som tilsvarer ca 4 arbeidsuker, og oppgaven et omfang på 15-20 sider basert på emnets krav til formalia.

Emnet er nært knyttet til ulike institusjoner innan kulturarvssektoren, og innholdet vil variere med faglig profil og arbeidsoppgaver ved institusjonene og etter interessene til den individuelle studenten. Videre skal oppgaven skrives under veiledning.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet, forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper

Kandidaten:

  • er gjennom sin hospitering ved en relevant institusjon gjort noe kjent med organisering og arbeidsmåter innen en del av det kulturminnefaglige praksisfeltet
  • har gjennom sin avsluttende bacheloroppgave demonstrert omfattende kunnskap om en bestemt del av kulturminnefeltet

Ferdigheter

Kandidaten:

  • har ved å hospitere ved relevant institusjon fått erfaring i å være en del av det kulturminnefaglige praksisfeltet, og har fått noe trening i å utføre faglige arbeidsoppgaver
  • har gjennom bacheloroppgaven fått trening i å anvende teori til å drøfte praksisrelaterte problemstillinger
  • har erfaring i å ferdigstille et større skrivearbeid som tilfredsstiller kravene til en akademisk tekst

Læringsformer og aktiviteter

Undervisninga består av en kombinasjon av individuell veiledning og gruppeseminar.

Obligatoriske aktiviteter

  • Hospitering
  • Veiledning

Mer om vurdering

Studentene skriver en bacheloroppgave som blir karaktersatt. Endelig karakter blir satt etter muntlig eksamen. Dette betyr at den foreløpige karaktersettingen av bacheloroppgaven kan bli justert som følge av muntlig eksamen.

I tillegg er det obligatorisk for alle studenter i emnet å fullføre hospiteringen og motta veiledning fra sin veileder.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Kulturminneforvaltning (BKULMI)

Forkunnskapskrav

Opptak til BA-programmet i kulturminneforvaltning og gjennomført fem semester av bachelorprogrammet.

Kursmateriell

Studentene skal, i samråd med veileder, selv finne frem til relevant litteratur som skal danne grunnlag for BA-oppgaven. I enkelte tilfeller kan studentene også utarbeide/skape eget materiale som grunnlag for oppgaven. I tillegg er det forventet at studentene har satt seg inn i relevant litteratur knyttet til skriveprosess.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kulturminneforvaltning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave med justerende muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Bacheloroppgave med justerende muntlig 100/100

Utlevering
03.11.2023

Innlevering
10.11.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Bacheloroppgave med justerende muntlig 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU