course-details-portlet

KULMI2300 - Innføring i museologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 dager

Faglig innhold

Emnet gir en bred, teoribasert innføring i museumsfeltet. Det vil bli lagt stor vekt på utstillingsvirksomhet og andre utadrettede praksiser, men også andre sentrale sider ved museumsdrift vil bli behandlet. Hovedvekten blir lagt på kulturhistoriske museer, men også andre museumstyper og formidlingssteder blir tatt opp. Ekskursjoner til ulike museer vil gi studenten innblikk i praksisfeltet og tilgang på konkrete og aktuelle eksempler som kan belyses av den museologiske teorien.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet blir forventet å ha følgende totale læringsutbytte i samsvar med beskrivelsen i studieplanen av emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:
Kandidaten:
- Har kunnskaper om utviklingen og funksjonene til museumsvesenet.
- Har kjennskap til grunnleggende museologisk teori og museumsetikk.
- Har kjennskap til lover og andre retningslinjer som styrer norsk museumsvesen.

Ferdigheter:
Kandidaten:
- Har erfaring i å analytisk benytte grunnleggende museologisk teori og museumsetikk.
- Har tilegnet seg grunnleggende bestillerkompetanse innen det museumsfaglege feltet.
- Kan reflektere over og drøfte faglige og etiske dilemma knyttet til museumsdrift og utstillingspraksis.
- Har god trening i skriftlig fremstilling av fagstoff.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar, ekskursjoner, prosjektarbeid. Obligatoriske øvingsoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • oppgave
  • oppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Pensumliste

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST2370 15.0 01.08.2006
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Historie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 14.12.2020

Innlevering 17.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU