course-details-portlet

KULMI2300 - Innføring i museologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 dager

Faglig innhold

Emnet gir en bred, teoribasert innføring i museumsfeltet og museologi som forskningsfelt. Det blir lagt stor vekt på museumsetikk samt på utstillingsvirksomhet og andre utadrettede praksiser; andre sentrale sider ved museumsdrift blir også behandlet. Hovedvekten blir lagt på kulturhistoriske museer, men også andre museumstyper og formidlingssteder blir tatt opp. Ekskursjoner til ulike museer gir studentene innblikk i praksisfeltet og tilgang til konkrete og aktuelle eksempler, som de kan studere ved hjelp av museologiske teorier og aktuelle museumsetiske problematikker.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet, blir forventet å ha følgende totale læringsutbytte i samsvar med beskrivelsen i studieplanen av emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper, kandidaten:

 • Har god oversikt over internasjonal museums- og utstillingshistorie.
 • Har god oversikt over grunnleggende funksjoner i museumspraksis.
 • Har gode kunnskaper i museumsetikk med internasjonale regelverk og aktuelle diskusjoner.
 • Har kjennskap til museologisk teori og historie.
 • Har kjennskap til lover, retningslinjer og andre offentlige dokumenter som styrer norsk museumsvesen.

Ferdigheter, kandidaten:

 • Har erfaring i å gjennomføre analyser av museumsutstillinger og annen utadrettet museumsvirksomhet.
 • Kan reflektere over og drøfte faglige og etiske dilemmaer knyttet til museumspraksis.
 • Har erfaring i å kritisk benytte museumsetikk i og gjennom internasjonale regelverk og aktuelle diskusjoner.
 • Har trening i å skrive akademiske fremstillinger og føre kvalifiserte diskusjoner om museumsetikk og museums- og utstillingspraksis.
 • Har tilegnet seg grunnleggende bestillerkompetanse innen det museumsfaglige feltet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, ekskursjoner, seminarer og prosjektarbeid. Obligatoriske øvingsoppgaver, individuelt og i gruppe.

Obligatoriske aktiviteter: gruppeoppgaver og individuell semesteroppgave.

Obligatoriske aktiviteter

 • oppgave
 • oppgave

Mer om vurdering

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Pensumliste

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST2370 15.0 VÅR 2006
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Historie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
02.12.2022

Innlevering
08.12.2022


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
15.05.2023

Innlevering
19.05.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU