course-details-portlet

KULMI2300 - Innføring i museologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 dager

Faglig innhold

Innføring i museologi er et tverrfaglig emne som har nære kontakter med museumssektoren. Emnet gir en bred, teoribasert innføring i museumsfeltet og museologi som forskningsfelt. Stor vekt blir lagt på museumsetikk, museums- og utstillingshistorie samt nåtida utstillingsvirksomhet og andre utadrettede museumspraksiser; andre sentrale sider ved museumsvirksomhet blir også behandlet. Hovedvekten blir lagt på kunstmuseer og kulturhistoriske museer, men også andre museumstyper og formidlingssteder for kulturarv blir tatt opp. Emnet er derfor høyst relevant for studenter fra ulike fag med interesse for museer og kulturarvsbruk. Ekskursjoner til ulike museer og gjesteforelesere fra museumssektoren gir studentene innblikk i praksisfeltet og tilgang til aktuelle eksempler og diskusjoner, som de kan studere ved hjelp av museologiske teorier, museumsetiske problematikker samt kunnskap i museums- og utstillingshistorie.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet, blir forventet å ha følgende totale læringsutbytte i samsvar med beskrivelsen i studieplanen av emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har god oversikt over internasjonal og norsk museums- og utstillingshistorie
 • har god oversikt over grunnleggende funksjoner i museumspraksis
 • har gode kunnskaper i museumsetikk med internasjonale og nasjonale retningslinjer samt aktuelle diskusjoner
 • har kjennskap til museologisk teori og historie
 • har kjennskap til lover, retningslinjer og andre offentlige dokumenter som styrer norsk museumsvesen

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan reflektere over og drøfte sentrale temaer i museums- og utstillingshistorie
 • kan reflektere over og drøfte faglige og etiske dilemmaer knyttet til museumspraksis
 • har erfaring i å gjennomføre analyser av museumsutstillinger og annen utadrettet museumsvirksomhet
 • har erfaring i å kritisk benytte museumsetikk i og gjennom internasjonale og nasjonale retningslinjer samt aktuelle diskusjoner
 • har trening i å skrive akademiske fremstillinger og føre kvalifiserte diskusjoner om museumsetikk, museums- og utstillingshistorie samt nåtida museums- og utstillingspraksis
 • har tilegnet seg grunnleggende bestillerkompetanse innen museumssektoren

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, ekskursjoner og individuell semesteroppgave samt gruppeoppgaver med skriftlige og muntlige presentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter:

 • gruppeoppgaver
 • individuell semesteroppgave

Obligatoriske aktiviteter

 • oppgave
 • oppgave

Mer om vurdering

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatoriske aktiviteter fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Pensumliste og utvalgt kildemateriale

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST2370 15.0 VÅR 2006
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Historie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU