course-details-portlet

KULMI3105 - Teorier og metoder i kulturminneforvaltningen

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 5 dager ALLE

Faglig innhold

Dette emnet i teori og metode er en introduksjon til det tverrfaglige og sektornære masterprogrammet i kulturminneforvaltning. Emnet har to siktemål: 1) å gi en oversikt over sentrale teorier, prinsipper og begreper i forskningen om og forvaltningen av kulturarv og kulturmiljø, så vel i Norge som internasjonalt; 2) å gi en innføring i metoder som blir brukt i forskningen om forvaltning, formidling og fortolkning av kulturarv og kulturmiljø. Emnet setter også søkelyset på den muntlige fremføringen og den reflekterte samtalen, som generiske ferdigheter i dagens kulturmiljø-, museums- og universitetssektor. Gjennom forelesninger, ekskursjoner, gruppearbeider, seminardiskusjoner og muntlige presentasjoner får studentene en bred introduksjon til aktuelle og sentrale teorier og metoder i kulturarvsstudier, kulturmiljøforskning og kulturmiljøforvaltning.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet, forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse av emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper, kandidaten:

 • har inngående kunnskap om sentrale teorier, prinsipper og begreper i kulturarvsstudier, kulturmiljøforskning og kulturmiljøforvaltning
 • har god kjennskap til aktuelle og relevante metoder i kulturarvsstudier samt kulturminne- og kulturmiljøforskning som tverrfaglige felt

Ferdigheter, kandidaten:

 • er i stand til å koble teoretiske og praktiske problemstillinger innen kulturarvsstudier, kulturmiljøforskning og kulturmiljøforvaltning
 • kan vurdere egnede metoder i undersøkelser av konkrete temaer i kulturarvsstudier samt kulturminne- og kulturmiljøforskning
 • kan muntlig formidle teoretisk stoff og aktivt bidra til reflekterte samtaler om kulturarv, kulturminne og kulturmiljø i forskning, forvaltning og formidling

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, ekskursjoner, gruppearbeider, muntlige presentasjoner samt en skriftlig semesteroppgave. Emnet krever aktiv deltakelse på forelesninger, seminarer og gruppearbeider. Dersom en student ikke kan følge all undervisning, må det gjøres avtale med faglærer i starten av semesteret om tilsvarende, alternative obligatoriske aktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

 • Aktiv deltagelse i seminarets samtaler
 • Gruppearbeid med muntlig presentasjon
 • Individuell, skriftlig semesteroppgave

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppgaver

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Kulturminneforvaltning (MKULMI)

Forkunnskapskrav

Gjennomført bachelor i kulturminneforvaltning eller tilsvarende bachelorprogram. Deltakelse i undervisning og eksamen i emnet forutsetter opptak på masterprogrammet i kulturminneforvaltning. Emnet er obligatorisk for dette masterprogrammet.

Kursmateriell

Pensum består av teoribasert litteratur og relevant kildemateriale.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KULMI3100 7.5 HØST 2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kulturminneforvaltning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU