Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er utdannet sosionom og jobber ved barnevernspedagogutdanningen med et særskilt ansvar for videreutdanningen : "Psykososialt arbeid med barn og unge".  I 2015 disputerte jeg med doktorgraden : "Kjærlighet og sosialt arbeid. En studie av kjærlighetens betydning i barnevernets praksis."

Jeg har tidligere arbeidserfaring fra oppsøkende arbeid, institusjonsarbeid, barnevernet, og Bufetat. Forskingserfaring er i stor grad fra prosjekter innen barnevern, frafall fra videregående skole, og innovasjon i skole og barnevern og barnvern og levekår.  Jeg er spesielt opptatt av både gjennom mitt doktorgradsarbeid og  i undervisning, å formidle etiske aspekter ved den profesjonelle relasjonen. Her inngår kjærlighet som en sentral dimensjon og ansees som en kjernekompetanse i arbeid med mennesker i sårbare livssituasjoner.  Aktuelle undervisningsområder har vært innenfor barnevernsfaglige emner, etikk, sosialt arbeid og samfunnsvitenskaplig metode.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Thrana, Hilde Marie. (2008) Vil jeg bestemme? Om barn og ungdoms medvirkning. Gyldendal Akademisk. 2008. ISBN 978-82-05-38217-6.

Del av bok/rapport

  • Thrana, Hilde Marie. (2018) Kjærlighet - Et gammelt begrep i framtidens barnevern. Barnevernets begreper - i bevegelse.
  • Thrana, Hilde Marie. (2016) Ungdommens forklaringer på hvorfor de ikke fullfører vidregående opplæring. De frafalne: Om frafall i videregående opplæring.
  • Anvik Høj, Cecilie; Thrana, Hilde Marie; Bliksvær, Trond; Handegård, Tina Luther. (2010) Hverdagsliv og drømmer for unge som står utenfor arbeid og skole. Veier tilbake til skole og jobb : eksempler fra arbeid med ungdom i 8 kommuner og bydeler.

Rapport/avhandling

  • Kojan, Bente Heggem; Thrana, Hilde Marie. (2017) Støtte i skolen for hjemmeboende barnevernsbarn. 2017. Rapportserie for sosialt arbeid (1).
  • Thrana, Hilde Marie. (2015) Kjærlighet og sosialt arbeid. En studie av kjærlighetens betydning i barnevernets praksis. 2015. ISBN 978-82-7184-374-8. Doktoravhandlinger ved Høgskolen i Lillehammer (4).
  • Thrana, Hilde Marie; Anvik, Cecilie Høj; Bliksvær, Trond; Handegård, Tina. (2009) Hverdagsliv og drømmer - for unge som står utenfor arbeid og skole. 2009. ISBN 978-82-7321-580-2.