course-details-portlet

HELT6002 - Velferdsteknologi, ehelse og innovasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 1/2 30 minutter A
Gruppeoppgave 1/2

Faglig innhold

I dette emnet legges hovedvekten på innovasjon knyttet opp mot tjenesteyting i eldreomsorgen, der refleksjon over, og analyse av dagens praksis er et sentralt utgangspunkt for kvalitetsforbedring og bedre ressursutnyttelse i praksis. Velferdsteknologi og e-helse kan være midler for å støtte og forbedre mulighetene for et aktivt og selvstendig liv for eldre mennesker. Her inngår teknologisk assistanse som blant annet bidrar til økt trygghet, sikkerhet og sosial deltakelse og mobilitet for brukeren. En viktig utfordring for helse- og omsorgsprofesjonene er å ivareta den eldres interesser og verdighet, og benytte profesjonenes verdigrunnlag gjennom innovasjonsprosessene, samtidig som man møter samfunnets behov.

Aktuelle tema er:

 • Innovasjon og velferdsteknologi som begrep
 • Implementeringsvitenskap
 • Produkt og tjenesteutvikling
 • Organisasjonsteori med vekt på lærende organisasjoner
 • Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
 • Dialog og samarbeid med brukere, ledelse og kollegaer
 • Prosjekt og prosjektarbeid som arbeidsmetode
 • Faglig og etisk refleksjon omkring velferdsteknologi og e-helse
 • Lover, forskrifter og offentlige utredninger som styrer tjenester til eldre

Læringsutbytte

Studenten skal (etter fullført emne):

Kunnskap

 • ha betydelig kunnskap om relevante begreper innen velferdsteknologi, e-helse og innovasjon i helsetjenesten knyttet til tiltak som kan understøtte og forsterke brukernes trygghet, sikkerhet, mobilitet, samt å muliggjøre økt fysisk og kulturell aktivitet
 • ha inngående kunnskap om implementeringsvitenskap, herunder faktorer som fremmer eller hemmer implementering av ny praksis i helsetjenesten
 • ha kunnskap om relevante metoder for å iverksette og evaluere prosjekt relatert til kvalitetsforbedring og innovasjon
 • ha kunnskap om eksisterende velferdsteknologiske løsninger

Ferdigheter

 • kunne anvende kunnskap om velferdsteknologiske løsninger og e-helse i planleggingen og utøvelsen av forebyggende og helsefremmende arbeid hos eldre
 • kunne kartlegge situasjoner hvor bruk av velferdsteknologiske løsninger og e-helse kan være hensiktsmessige i helse- og omsorgsarbeidet og se behovet for iverksetting av relevante tiltak
 • kunne anvende anerkjente metoder for å drive kvalitetsforbedring og innovasjon og evaluere effekter av slike tiltak i helsetjenesten til eldre

Generell kompetanse

 • ha forståelse for faglige etiske utfordringer og dilemmaer knyttet til velferdsteknologi og e-helse for å kunne ivareta samtykke, personvern og enkeltindividets integritet
 • kunne bidra til nytenking og innovasjon i helse- og omsorgsektoren

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, hjemmeoppgaver og gruppearbeid

Obligatoriske aktiviteter

 • Gruppa presentere prosjektskisse

Mer om vurdering

Prosjekteksamen med en skriftlig gruppeinnlevering og en individuell muntlig del der de to delene vektes likt. Det gis en felles bokstavkarakter til slutt. Den skriftlige gruppeoppgaven leveres i Inspera.

Begge delene må bestås for at emnet skal være bestått.

Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Ved utsatt eksamen vil gruppeoppgaven kunne endres til en individuell oppgave.

Studenter med godkjent obligatorisk aktivitet trenger ikke gjennomføre dette på nytt ved eventuelt gjentak av eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Aldring og eldres helse (SPVIDAEHS)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og krever opptak til videreutdanningen i aldring og eldres helse (SPVIDAEHS).

Kursmateriell

Vil bli oppgitt ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Folkehelse
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Gruppeoppgave 1/2 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 1/2 A
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU