course-details-portlet

HELT6003 - Selvvalgt fordypningsemne

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Dette er en temafordypning der det vektlegges anvendelse av anerkjente vitenskapelige metoder til fordypning i et avgrenset emne relevant for aldring og eldres helse.

Aktuelle tema er:

  • søk etter forskningslitteratur
  • utvikling av problemstilling
  • forskningsbasert oppgave-skrivning

Læringsutbytte

Studenten skal (etter fullført emne):

Kunnskap

  • ha spesialisert innsikt i et begrenset selvvalgt emne relevant for aldring og eldres helse

Ferdigheter

  • kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder - kunne anvende forskningslitteratur for å strukturere og formulere relevante faglige resonnement og formidle disse på en vitenskapelig måte

Generell kompetanse

  • planlegge, gjennomføre og selvstendig skriftlig rapportere et vitenskapelig arbeid på en velavgrenset problemstilling innen aldring og eldres helse som er belagt med forskningslitteratur

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform: Fordypningsemne med forelesninger, hjemmeoppgaver og seminarer. Semesteroppgaven skal ha et omfang på ca. 15 sider ekslusiv referanser og vedlegg (12 pkt. Times Roman, 1,5 linjeavstand). Det stilles krav til vitenskapelig skrving i henhold til kriterier som gis i et skriv. Innlevering av prosjektskisse skjer tidlig i semsteret. Frister for innlevering og godkjenning av prosjektskisse oppgis ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

  • Innlevering av prosjektskisse

Mer om vurdering

Skriftlig individuell innlevering av vitenskapelig arbeid. Tidlig i semester 4 skal det leveres en skisse til en prosjektoppgave. På bakgrunn av tilbakemelding fra emneansvarlige skal studenten jobbe videre med selvvalgt emne og levere et ferdig skriftlig individuell innlevering i slutten av semesteret.

Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet. Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Aldring og eldres helse (SPVIDAEHS)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Studenten må ha opptak til videreutdanning i aldring og eldres helse(SPVIDAEHS).

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Folkehelse
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Oppgave 100/100 ALLE

Utlevering
27.09.2023

Innlevering
04.10.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU