course-details-portlet

HELT6001 - Demens og alderspsykiatri

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet vil spesielt legge vekt på kvalitet og sikkerhet knyttet til kompleksiteten i eldres helse og sykdomsbilde og ha et spesielt fokus på demens og alderspsykiatriske lidelser, samt gi studentene fordypet kunnskap i en tverrfaglig tenkning og tilnærming.

Aktuelle tema er:

 • biologiske, psykologiske og sosiale aspekter ved demens og alderspsykiatriske lidelser, herunder mestringsressurser og strategier
 • nevrodegenerative lidelser; ulike former, symptom og konsekvenser - nevropsykiatriske symptomer ved mild kognitiv svikt og ulike grader/typer av demens
 • de vanligste psykiske lidelser hos eldre med fokus på depresjon, angst og selvmord
 • bruk av rusmidler og mulige konsekvenser
 • legemidler og medikamentell behandling av eldre med og uten demens
 • prinsipper og teorier for behandling og omsorg av personer med demenslignende tilstander og alderspsykiatriske lidelser
 • tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom ulike tjenestenivå for utredning, tiltak og oppfølging
 • pårørende og frivillige organisasjoner som ressurs og samarbeidspartnere
 • demensvennlig samfunn, herunder ulike bolig- og boformer og tilretteleggelse i samfunnet
 • kartlegging og vurdering, herunder anvendelse av relevante kartleggingsverktøy - vurdering av samtykkekompetanse
 • omsorgsfilosofi og ideologi i demensomsorgen
 • personsentrert omsorg som teori og begrep
 • miljøarbeid og funksjonstøttende tiltak

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:

Kunnskap

 • ha avansert kunnskap om ulike neurodegenerative tilstander, depresjon og andre vanlige psykiske lidelser og deres uttrykksform og følgetilstander i eldre år
 • ha inngående kunnskap om tverrfaglig tenkning, samarbeid og samhandling på ulike nivå i helse- og omsorgstjenesten og mellom disse nivåene og etatene for å optimalisere utredning og oppfølging
 • ha inngående kunnskap om opplevelser, reaksjoner og mestringsstrategier hos eldre med demens og/eller alderspsykiatriske lidelser og deres pårørende

Ferdigheter

 • kunne analysere og redegjøre for adekvate tiltak som tar utgangspunkt i systematisk kartlegging og kunnskapsinnhenting for å bistå eldre personer med psykiske lidelser, kognitive svikt og demens
 • kunne iverksette og evaluere ulike former for personsentrert omsorg og miljøterapi

Generell kompetanse

 • ha et individ-, ressurs- og deltakerorientert perspektiv på sin tjenesteutøvelse til eldre med ulike demenstilstander og alderspsykiatriske lidelser og deres pårørende
 • kunne identifisere og analysere faglige og etiske utfordringer knyttet til klinisk praksis og organisering av helse- og sosialtjenester til eldre med demenstilstander og psykiske lidelser

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, hjemmeoppgaver og gruppearbeid.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Aldring og eldres helse (SPVIDAEHS)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og krever opptak til videreutdanningen i aldring og eldres helse (SPVIDAEHS).

Kursmateriell

Vil bli oppgitt ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Folkehelse
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU