course-details-portlet

HELT6000 - Gerontologi og geriatri

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 2 dager

Faglig innhold

Emnet dekker begreper knyttet til gerontologi og geriatri og utdyper den normale aldringsprosessen og gir oversikt over kompleksiteten i eldres helse og deres sykdomsbilde. Ulike teoretiske perspektiv, så som kultur, tidligere levesett og-vilkår, sosioøkonomiske forhold og helse- og sosiale tjenester til eldre, trekkes inn for å belyse aldring, eldres helse/sykdom og livssituasjon. Emnet gir fordypende kunnskap i tverrfaglig geriatri, geriatrisk tenkning og behandling/tiltak.

Aktuelle tema er:

 • begrepsavklaringer for gerontologi og geriatri
 • livsløps- og samtidshistoriens betydning i alderdommen - herunder livsstilsintervju
 • befolkningsutvikling/demografi og eldres helsetilstand
 • gerontologi og geriatri i et kulturelt perspektiv
 • biologisk, psykologisk og sosial aldring
 • helse og helsefremming som forståelsesramme i gerontologi og geriatri
 • betydningen aktivitet og levesett har for helse og livskvalitet i eldre år
 • forebygging og rehabilitering integrert i dagliglivet
 • sosialt nettverk og nettverksteori relatert til eldres helse
 • prinsipper og teorier for behandling og omsorg
 • den norske velferdsmodellen
 • offentlige føringer og lovverk som regulerer helsetjenester til eldre i spesialist- og kommunehelsetjeneste
 • dokumentasjon av helsehjelp
 • oppsøkende virksomhet og helsefremmende arbeid til hjemmeboende eldre med og uten begynnende funksjonssvikt
 • det geriatriske sykdomspanorama (funksjonssvikt, fall, polyfarmasi, forvirring, inkontinens)
 • kartlegging og vurdering, herunder anvendelse av relevante kartleggingsverktøy
 • tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom tjenestenivåer
 • eldre og seksualitet
 • ernæring og ernæringssvikt i eldre år
 • tann- og munnhelse
 • aldringsprosessen hos voksne med medfødt eller tidlig ervervet funksjonshemming
 • tvang, vold og overgrep i hjemmet og i institusjon
 • omsorg ved livets slutt
 • hjerneslag og rehabilitering ved hjerneslag

Læringsutbytte

Studenten skal (etter fullført emne):

Kunnskap

 • ha avansert kunnskap om biologiske, psykologiske og sosiale aldringsprosesser og hvordan de påvirker eldres helse og hverdag, og hvordan aldringsprosessene kan påvirke utvikling av sykdom i eldre år
 • ha inngående kunnskap om ulike teorier for å bedre og bevare fysiske, mentale og sosiale funksjoner i eldre år
 • ha inngående kunnskap om forholdet mellom normale aldersforandringer, sykdomsutvikling og symptomer på sykdom, og hvilke konsekvenser kompleksiteten har for utredning, behandling, rehabilitering og oppfølging av sykdom og helsesvikt

Ferdigheter

 • kunne analysere utfordringer på individnivå ut fra forhold på samfunnsnivå
 • kunne gjennomføre strukturert samtale og gjennomføre kartlegging og intervju ved hjelp av relevante utarbeidede verktøy
 • kunne analysere faglige problemstillinger i lys av geriatrisk tenkning og tilnærming og faglig begrunne konsekvenser av ulike alternativer på ulike tjenestenivåer og områder

Generell kompetanse

 • forstå mangfoldet i gruppen av eldre og betydningen av individuell tilnærming for å bevare og bedre funksjonsevnen i eldre år
 • ha evnen til faglig og etisk vurdering og argumentasjon for å sikre eldre personer med funksjonssvikt/sykdom og deres pårørendes interesser i et tverrfaglig- og tverretatlig samarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, hjemmeoppgaver og gruppearbeid.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "F".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Aldring og eldres helse (SPVIDAEHS)

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til videreutdanning i aldring og eldres helse. Studenter fra andre relevante fagområder ved NTNU kan tas opp etter avtale med emneansvarlig.

Kursmateriell

Vil bli oppgitt ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Folkehelse
 • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
21.05.2024

Innlevering
22.05.2024


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU