Kvalitet i veiledning og vurdering for yrkesfaglærerutdanning

Forskning – Institutt for lærerutdanning

Kvalitet i veiledning og vurdering for yrkesfaglærerutdanning

Målsetningen med dette kvalitetsprosjektet er å styrke kompetanse i yrkespedagogisk veiledning. På yrkesfaglærerutdanningen (BYRK) er vi en rekke undervisere som inngår i felles team for å sikre god kvalitet i utdanningen. Profesjonsfagene binder sammen studiet for studenter som har svært ulik fagbakgrunn. Studentene kommer fra fagretningene Helse og Oppvekst, Teknikk- og industriell produksjon, Elektrofag og Bygg- og anleggsteknikk. I yrkesfagpedagogikken jobber vi særskilt med å bygge bro mellom studentenes yrkesidentitet som er knyttet opp mot praksisfelt i skole og bransje og profesjonsfagene som bærer preg av at studentene skal tilegne seg kunnskap gjennom samarbeid, refleksjon og skriving.

Alle deltakerne i prosjektet er knyttet opp mot forskningsgruppen STYRK. Denne gruppen skal overordnet «utvikle forskningsbasert kunnskap om elever, lærlinger, lærerstudenter, yrkesfaglærere og yrkesfaglærerutdannere og deres kunnskapsutvikling og kvalifisering på ulike arenaer». Vårt mål i dette utviklingsprosjektet mer spesifikt er å utvikle studentaktive og varierte undervisnings- og vurderingsformer som kan føre til endringer i hvordan vi tenker og jobber systematisk med vurdering på studiet.