Lærerutdanning i endring

Forskning – Institutt for lærerutdanning

Lærerutdanning i endring

Lærerutdanningen er under institusjonelt press fra ulike instanser. En politisk opptatthet av kvalitet i skolen fører til stadige endringer i lærerutdanningens omgivelser. Dette prosjektet er en videreføring av doktorgradsprosjektet "Konstruksjonen av den problematiske lærerutdanningen - lærerutdanningen i et institusjonelt og politisk landskap", og tar sikte på å undersøke ulike forståelser av lærerutdanningens utfordringer og styrker. En overordnet problemstilling er hvordan lærerutdanningen forhandles og organiseres i et endrende politisk landskap. Studien skal blant annet kartlegge ulike studenters motivasjoner og opplevelser av studiet. Undervisere og administrativt ansatte ved lærerutdanningen handler ut ifra sitt faglige skjønn og forholder seg til ulike forventninger i de institusjonelle omgivelsene.

Prosjektet fokuserer på ulike aktører tilknyttet de ulike lærerutdanningene; studenter, undervisere, ledelse og administrativt personell. Gjennom et multi-metode design benyttes individuelle intervju, skriftlige intervju, gruppeintervju og kvantitative data for å utforske spenningsforhold internt og eksternt i lærerutdanningen.

Prosjektet pågår frem til år 2030.

Prosjektleder, Eli Smeplass, er tilknyttet forskningsgruppene STYRK og Inequality, Welfare and Organization.

Prosjektet er rapportert til og godkjent av NSD.

Publikasjoner

Smeplass, E. (2023). Investigating adult learners‘ experiences from using slow reading as a pedagogical approach, International Journal of Educational Research, Volume 122, 102252.

Smeplass, E., Schmees, J. K. & Leiulfsrud, H. (2023) Global blueprints, national problem constructions and local contradictions in Norwegian teacher training, Cogent Education, 10:2

Smeplass, E., & Leiulfsrud, H. (2022). A Widening Gap Between Official Teacher Training and Professional Life in Norway. Interchange, 53(2), 151-165. https://doi.org/10.1007/s10780-021-09445-1

Smeplass, E. (2022) Nyutdannede yrkesfaglærere: Hvordan vurderer de studiet sammenlignet med andre lærerstudenter? I Utvær, B.K., Morud, E. B., Hansen, K. Rokkones, K. & Firing, K. (red) Å bygge broer: samarbeid på tvers i yrkesfag. Universitetsforlaget. p 90-106.