Skole- og barnekultur

Forskning – Institutt for lærerutdanning

Skole- og barnekultur

Hovedfokuset i prosjektet er sosial ulikhet blant barn og unge, og hvilke mekanismer/faktorer som er betydningsfulle knyttet til skole/samfunnsliv. I forlengelsen av dette ligger en interesse å få fram hvordan mangfold, likeverd- og ulikhetsproblematikk konstitueres i skolens organisering og måtene de arbeider for et inkluderende barnefellesskap.

Vi er i dette prosjektet særlig opptatt av barn og unges opplevelser og stemmer som et komplement til offisielle mål. Her er det av interesse å få fram hvordan barna med egne ord beskriver sin skoletilværelse, særlig i forhold oss- og dem grupperinger blant elever, nabolag/vennskap/inkludering/gruppedannelser, hvordan de opplever sin skole versus andre skoler. I tillegg ønsker vi å få fram spørsmål om faglig trivsel og opplevelse av egen mestring og hvordan skolen møter dem i deres utfordringer.  

Materialet som samles inn på barneskoler i Trondheim, Norrköping og Tammerfors er i hovedsak i form av gruppeintervjuer og observasjon av barn på skolen og i SFO-sammenheng. Materialet suppleres med andre typer av informasjon og data i respektive by og skole for å kunne tolke materialet i en videre komparativ kontekst. Prosjektet er inspirert av sosiologisk og pedagogisk teori og fortolkende perspektiver. 

Prosjektansvarlige for denne delen av prosjektet er universitetslektorene Sigrunn Tvedten (Universitetet i Sørøst-Norge) og Gunilla Eide Isaksen (Institutt for lærerutdanning, NTNU).

Skole- og barnekultur er et delprosjekt knyttet til det internasjonale prosjektet Childhood, School and Inequality in the Nordic Countries og forskningsgruppa Inequality, Welfare and Organization ved Institutt for lærerutdanning og forskningsgruppa Barndom, oppvekst, skole og ulikhet i Norden ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap.

Prosjektet startes opp høsten 2019 og forventes å pågå under en toårs periode.