Bakgrunn og aktiviteter

Jordens historie finner sitt utrykk i bergartene og disse kan kartlegges på mange forskjellige måter i sine blotninger. Olje- og malmleting trenger modeller av bergartenes petrologi og utbredelse også i undergrunnen uten noen form for prøvetaking. For å lage slike modeller må bergartene beskrives i forenklet form med geofysiske parametere, blant annet tetthet og magnetiske attributter. Bergartene fra overflate til store dyp bidrar med sine tettheter til gravimetriske felt og med sine magnetiske attributter til magnetisk felt. Tolkning av feltene leder til undergrunnsmodeller. Disse feltene kalles potensial felt og kan måles fra felt- til satellitt skala. Innsammling av disse dataene skjer med sensorer som beveges over området uten at det gjør noen skade på miljøet.

Min forskningsinteresse er integrering av overflate geologi med potensialfelt tolkning, med formål å skape realistiske modeller av undergrunnen som kan gi ny informasjon om tektonisk setting og geologisk historie. Kraftfulle metoder for 3D modellering og inversjon med evnen til å skape komplekse bergartsfordelinger har kommet i de siste årene, hovedsakelig som respons på problemer i olje- og malmleting. Metodene kan brukes på forskjellig skala, alt fra mineral størrelse til global skala. Det er stort potensial i krysningssonen mellom oljeleting og malmleting.

Forskningsfokus:

  • Ultramafiske bergarter og dets potensialfelt i Norge (Seiland Province, Ottrøya; NTNU forskningsgruppe / leder prof. S. McEnroe) samt i større skala under sedimentære bassenger

  • Geologiske fenomener på kontinentalsokkel verden rundt som gir uttrykk i potensialfelt, blant annet, kvartære kanaler, gass hydrater, grunn gass, salt stokker, skorpe karakterisering under sedimentære bassenger, kompaktering av sedimenter og magnetiske anomalier ved hydrokarbonfelt.

Karrieren inkluderer en phD i global seismologi (KIT), postdoc. med storskala seismisk tolkning og gravimetri i Nordsjøen (IPT / NTNU), research spesialist i gravimetri og magnetikk i hydrokarbonleting  (1990 til nå) og professor II  (2013 - nå). Gjennom karrieren har jeg vært innom mange forskjellige geologiske problemstillinger samt tilegnet meg en god del erfaring med undervisning, alt med fokus på geologi kombinert med anvendelse av potensialfelt data.

Publikasjoner: søk med "Fichler" i Google Scholar for flere publikasjoner

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner