course-details-portlet

TPG4575 - Petroleumsgeofag, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Studenten skal normalt velge fordypningsemnet på 7,5 sp som er oppgitt for spesialiseringen i studieplanen. Innholdet i dette vil variere noe avhenging av veileder og hvilket fordypningsprosjekt som er valgt. Fordypningsemnet kan være individuelt eller gruppebasert. Et ordinært emne på 7,5 sp kan velges i stedet for fordypningsemnet, etter godkjenning av veileder for fordypningsprosjektet og søknad til fakultetet.

Læringsutbytte

Ingress:
Emnet skal gi fordypning i problemstillinger innen fagområdet.

Kunnskaper:
Studenten skal tilegne seg spesialisert kunnskap som støtte til prosjektgjennomføringen innen fagområdet.

Ferdigheter:
Studenten skal kunne finne fram til vitenskapelig litteratur og trekke ut hovedelementer som er relevante for prosjektet.


Generell kompetanse:
Økt faglig forståelse for fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Temaene gis som forelesninger, eventuelt med øvingsoppgaver, seminarer eller selvstudier. I enkelte tema vil rapport, presentasjon eller lignende inngå som del av evalueringsgrunnlaget, i tillegg til muntlig eksamen. Informasjon om dette (inkl. vekting) vil bli gitt ved kursstart.

Mer om vurdering

Dersom emnet settes sammen av to tema (som må ha lik vurderingsform) vil karakteren i emnet baseres på gjennomsnittet av begge tema. For å kunne motta karakter forutsettes det at begge tema er bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap og IKT (MTING)
Petroleum Geosciences (MSG2)
Petroleumsfag (MIPETR)
Petroleumsfag (MTPETR)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram: Petroleumsfag (MTPETR), Petroleumsfag (MIPETR), Ingeniørvitenskap og IKT (MTING, studieretning IKT og petroleumsfag) eller Petroleum Geosciences (MSG2). Det forutsettes at studenten har gjennomført alle emner som er oppført som obligatoriske for spesialiseringen i studieplanen, eller får godkjenning fra emneansvarlig.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TPG4545 7.5 01.09.2017
TGB4565 7.5 01.09.2017
TGB4715 7.5 01.09.2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Fordypningstimer: 12

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Geofysisk tolkning
 • Petroleumsgeofag
 • Petrofysikk
 • Petroleumsgeofysikk
 • Seismikk
 • Petroleumsgeologi
 • Anvendt geofysikk
 • Geofysikk
 • Geologi
 • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D 26.11.2020
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU