TPG4575 - Petroleumsgeofag, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Studenten skal normalt velge fordypningsemnet på 7,5 sp som er oppgitt for spesialiseringen i studieplanen. Innholdet i dette vil variere noe avhenging av hvilket fordypningsprosjekt og veileder som er valgt. Tre alternativer foreligger for valg av fordypningsemne: 1. Feltkurs (3.75 studiepoeng). Kombineres med en av de andre læreformene. 2. Spesialutviklet fordypningsemne innen fagområdet (individuelt eller gruppebasert). 3. Et ordinært emne på 7,5 sp velges i stedet for fordypningsemnet, etter godkjenning av veileder for fordypningsprosjektet og fakultetet.

Læringsutbytte

Ingress:
Emnet skal gi fordypning i problemstillinger innen fagområdet.

Kunnskaper:
Studenten skal tilegne seg spesialisert kunnskap som støtte til prosjektgjennomføringen innen fagområdet.

Ferdigheter:
Studenten skal kunne finne fram til vitenskapelig litteratur og trekke ut hovedelementer som er relevante for prosjektet.

Generell kompetanse:
Økt faglig forståelse for fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Temaene gis som forelesninger, eventuelt med øvingsoppgaver, seminarer eller selvstudier. I enkelte tema vil rapport, presentasjon eller lignende inngå som del av evalueringsgrunnlaget, i tillegg til muntlig eksamen. Informasjon om dette (inkl. vekting) vil bli gitt ved kursstart.

Mer om vurdering

Dersom emnet settes sammen av to tema (som må ha lik vurderingsform) vil karakteren i emnet baseres på gjennomsnittet av begge tema. For å kunne motta karakter forutsettes det at begge tema er bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap og IKT (MTING)
Petroleum Geosciences (MSG2)
Petroleumsfag (MIPETR)
Petroleumsfag (MTPETR)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram: Petroleumsfag (MTPETR), Petroleumsfag (MIPETR), Ingeniørvitenskap og IKT (MTING, studieretning IKT og petroleumsfag) eller Master of Science in Petroleum Geosciences (MSG2). Det forutsettes at studenten har gjennomført alle emner som er oppført som obligatoriske for spesialiseringen i studieplanen, eller får godkjenning fra emneansvarlig.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TGB4565 7.5 01.09.2017
TGB4715 7.5 01.09.2017
TPG4545 7.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D 01.12.2017 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.