TGB4280 - Geofysisk utforskning av naturressurser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 20/100
Arbeider 20/100
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

Geofysisk kartlegging og metoder brukt for å utforske naturressurser (malm, industrielle mineraler, hydrokarboner) Hovedfokus blir på gravimetri og magnetometri. En oversikt over andre vanlige metoder, inkludert seismikk, og hvordan disse integreres i et program for utforskning vil bil diskutert. Fysiske egenskaper som tetthet, naturlig magnetisme konduktivitet og radioaktivitet dekkes også. Magnetisk mineralogi og petrologi vil bli diskutert i sammenheng med litosfærisk magnetisme og magnetisk kartlegging.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Fundamental forståelse for metoder som benyttes i geofysiske undersøkelser av naturressurser både på sokkelen og fastlands Norge. Få en forståelse av sammenhengen mellom fysiske egenskaper og geofysiske responser i berggrunnen gjennom prosjektarbeid.
Ferdigheter: Kandidaten skal kunne utføre og presentere eget interdisiplinært forskningsarbeid som kombinerer geologi og geofysikk. Kandidaten skal bli i stand til å inkludere gravitasjon, magnetisme og andre geofysiske data i programmer som er designet for å kartlegge naturressurser.

Læringsformer og aktiviteter

Innledende forelesninger om geofysiske prinsipper og metodikk, petrofysiske egenskaper til stein og mineraler, magnetisk mineralogi og petrologi i sammenheng med litosfærisk magnetisme og magnetisk kartlegging. Trening i å anvende metoder for ulike resurser til lands og til havs. Ekskursjoner i felt med feltarbeid. Prosjekt og lab inkluderer trening i anvendte geofysiske metoder og konsepter for å utforske naturressurser (Eks, malm, ultraren kvarts, byggestein og hydrokarboner). Laboratoriearbeidet vil inkludere petrofysiske målinger av ulike steintyper. Laboratoriearbeid teller 20 % av karakteren i emnet. Prosjektarbeid teller 20 % av karakteren i emnet. Obligatorisk feltkurs kan bli lagt til helg.

Mer om vurdering

I mappen inngår avsluttende skriftlig eksamen 60% og arbeider totalt 40%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

TGB4125 Mineralogi og TGB4130 Petrologi, eller tilsvarende. Grunnleggende kurs i fysikk og kjemi er også nødvendig.

Kursmateriell

Artikler og lærebok.
Denith and Mudge: Geophysics for the mineral exploration geoscientist

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GB8105 7.5 01.09.2013

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 20/100
Høst ORD Arbeider 20/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 D 08.12.2017 09:00 E3 , R D1-185 Datasal
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.