Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn og interesser

Min forskning og prosjekterfaring er innenfor et relativt bredt område av anvendt geologi, herunder:

  • Hydrogeologi i løsmasser og fjell
  • Kvartærgeologi på land og på sokkelen, samt på Svalbard
  • Miljøgeokjemisk kartlegging av jord og grunnvann i regional og lokal skala.
  • Grunnvarme
  • Grunnvann til vannforsyning, mineralvann og energiformål
  • Vurdering av grunnvannskvalitet, inkludert sporelementer og radioaktive grunnstoffer
  • Baseline-studier, lange overvåkningsserier og statistisk analyse
  • Geokjemiske prosesser i jord og grunnvann
  • Stabilitet av løsmasseskråninger

Jeg har jobbet 19 år som forsker ved Norges geologiske undersøkelse derav fem år som leder av Grunnvannslaget. Fra 1990 til 1995 var jeg vitenskapelig assistent og amanuensis og 1998-2001 var jeg stipendiat ved NTNU. Høsten 2017 ble jeg tilsatt her som professor i ingeniørgeologi løsmasser.

Undervisning – emner 2021/21

TGB4185 Ingeniørgeologi grunnkurs. Emneansvarlig, underviser løsmassedelen med Ola Fredin

BYGT2001 Geoteknikk. Underviser geologidelen.

TBA4100 Geoteknikk og geologi. Underviser geologidelen

TGB4575 Ingeniørgeologi fordypningsemne. Feltundervisning løsmassedelen.

TGB4200 Ingeniørgeologi løsmasser videregående kurs. Underviser deler av kurset

TGB4112 Norges geologi og georessurser. Underviser eksogen geologi.

TGB4855 Eksperter i Team. Landsbyleder: "Energilagring i grunnen"

TGB4205 Hydrogeologi. Emneansvarlig. 

TGB4570 Ingeniørgeologi. Fordypningsprosjekt. Emneansvarlig.

TGB4945 Ingeniørgeologi. Masteroppgave. Emneansvarlig.

PhD-studenter

2008 - 2012   Heiko Liebel (medveileder)
2015 - 2021   Sondre Gjengedal (medveileder)
2018 -            Lars Aaberg Stenvik (hovedveileder)
2019 -            Malan Ellefsen (hovedveileder)
2021 -            Christian Rekve Bryn (hovedveileder)

Forskningsprosjekter

EnerGizerS (CO2-Enhanced Geothermal Systems for Climate Neutral Energy Supply) https://pet.geo.ntnu.no/wordpress/igp/nb/tag/energizers/

ORMEL 2 (Optimal ressursutnyttelse av grunnvann til oppvarming og kjøling i Melhus kommune) https://www.vvsaktuelt.no/ormel-prosjektet-95881/nyhet.html

FIGURE Faroe Island Groundwater Utilisation for RAS* Expansion
*RAS = Recirculating Aquaculture Systems

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner