course-details-portlet

TGB4200 - Ingeniørgeologi - Løsmasser, videregående kurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Løsmasseforholdene i utvalgte områder, primært Norges fastland, men også kontinentalsokkelen og utlandet. Det legges vekt på løsmassenes stabilitet, forvitring, anvendbarhet som byggeråstoff, ressursutnyttelse og arealplanlegging. Løsmassers egnethet for anvendelse i miljøgeologisk sammenheng (resipient, deponi, grunnvarme etc.).

Læringsutbytte

Ingress: Emnet skal gi studentene inngående kjennskap til løsmassenes dannelse, stabilitet og fordeling i utvalgte områder og løsmassenes egenskaper som byggegrunn og råstoff.

Kunnskaper: Emnet skal gi studentene en dypere forståelse av løsmassenes dannelse og geologiske og materialtekniske egenskaper. I tillegg skal studentene få forståelse for løsmasseskred, stabilitet av løsmasser, og løsmasser som ressurser. Studentene skal utvikle evner til å foreta videregående løsmassegeologiske vurderinger og analyser, samt til å forstå løsmassegeologiens viktighet for komplekse prosjekter.

Ferdigheter: Basert på forelesninger og øvingsopplegg skal studentene ha dyperegående forståelse av løsmasser og løsmassegeologiens betydning i forbindelse med byggetekniske problemstillinger. Studentene skal ha god kunnskap om geologiske vurderinger og analyser i lab og i felt, samt om aktuelle lover, forskrifter og bestemmelser. Studentene skal etter emnet kunne tolke løsmassers dannelse basert på elementære geologiske data, og kunne vurdere løsmassers egenskaper (f.eks. kornstørrelsesforhold, mektighet, stabilitet). De skal videre kunne beherske søk i relevante databaser og kunne sammenstille kunnskap om et aktuelt emne på en vitenskapelig måte. De vil også forbedre evnen til å holde presentasjoner (Pecha Kucha eller annen metode). Det anbefales å gå videre med TGB4575 Ingeniørgeologi, fordypningsemne for å få mer praktiske ferdigheter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier, obligatorisk litteraturoppgave samt feltundervisning (2 feltkurs på tilsammen 3 dager). Litteraturoppgave gjennomføres i grupper på to og to, og inneholder en skriftlig rapport og presentasjon (Pecha Kucha). Obligatorisk feltkurs kan bli lagt til helg. Emnet evalueres av referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Litteraturoppgave med presentasjon
  • Feltkurs

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Eksamen i emne TGB4185 Ingeniørgeologi, grunnkurs eller tilsvarende forkunnskaper.

Kursmateriell

NGI (2014) Skred. Skredfare og sikringstiltak. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02391-5 samt utvalgt stoff fra lærebøker og tidsskrifter.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG0540 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Ingeniørgeologi
  • Geologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 22.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 Sluppenvegen 14 39
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU