course-details-portlet

TPG4120 - Mineral-, ingeniør- og miljøgeofysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 75/100 D
Arbeider 25/100

Faglig innhold

Seismiske metoder (refraksjon og refleksjon), elektriske metoder (profilering, sondering og 2D (3D) målinger), elektromagnetiske metoder (FEM, VLF, TEM), georadar, radiometri og borehullslogging. Undervisningen begrenses til de fagområdene som er relevante for mineral-, ingeniør- og miljøundersøkelser.

Læringsutbytte

Forståelse av muligheter og begrensninger ved forskjellige geofysiske metoder som benyttes ved mineralogiske, ingeniørgeologiske, hydrogeologiske, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser.

Ingress:
Studentene skal ha kunnskap om og forståelse av hvordan geofysikk kan brukes til å kartlegge de grunne geologiske forhold.

Kunnskaper:
Studentene skal forstå hovedprinsippene bak geofysiske målemetoder og hvordan slike målinger kan bidra til å forstå de grunne geologiske forholdene i løsmasser og berg.

Ferdigheter:
Studentene skal kunne utlede grunnleggende fysiske sammenhenger som brukes i geofysikk. De skal også kunne utføre enkle geofysiske beregninger. Det forventes at de også skal gjøre geologiske tolkninger ut fra de geofysiske data.

Generell kompetanse:
Studentene skal forstå at grunnleggende fysiske lover kan brukes i mange fagdisipliner. De skal en oversikt over muligheter og begrensninger med de geofysiske metodene som benyttes ved ingeniørgeologiske, hydrogeologiske, getotekniske og miljøtekniske undersøkelser.

Emnets digitale komponent er moderat.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, målinger/demonstrasjoner ute i felt, obligatoriske øvingsoppgaver (tolkninger inkl. rapportering). Øvinger teller 25 % ved fastsettelse av karakter. Emnet foreleses på engelsk dersom dette er nødvendig av hensyn til påmeldte studenter.
Studentevaluering foretas av en referansegruppe som oppnevnes tidlig i semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår muntlig avsluttende eksamen (75 %) og obligatoriske øvinger (25 %). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele emnet (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

John M. Reynolds: An Introduction to Applied and Environmental Geophysics, John Wiley & Sons (second edition), kursnotater, artikler og rapporter.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG4017 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 1
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geofysikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 75/100 D 07.12.2020
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 75/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Eksamen 7.-10. desember
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU