TPG4120 - Mineral-, ingeniør- og miljøgeofysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 25/100
Muntlig eksamen 75/100 D

Faglig innhold

Seismiske metoder (refraksjon og refleksjon), elektriske metoder (profilering, sondering og 2D (3D) målinger), elektromagnetiske metoder (FEM, VLF, TEM), georadar, radiometri og borehullslogging. Undervisningen begrenses til de fagområdene som er relevante for mineral-, ingeniør- og miljøundersøkelser.

Læringsutbytte

Forståelse av muligheter og begrensninger ved forskjellige geofysiske metoder som benyttes ved mineralogiske, ingeniørgeologiske, hydrogeologiske, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser.

Ingress:
Studentene skal ha kunnskap om og forståelse av hvordan geofysikk kan brukes til å kartlegge de grunne geologiske forhold.

Kunnskaper:
Studentene skal forstå hovedprinsippene bak geofysiske målemetoder og hvordan slike målinger kan bidra til å forstå de geologiske forholdene i løsmasser og fjell.

Ferdigheter:
Studentene skal kunne utlede grunnleggende fysiske sammenhenger som brukes i geofysikk. De skal også kunne utføre enkle geofysiske beregninger. Det forventes at de også skal gjøre geologiske tolkninger ut fra de geofysiske data.

Generell kompetanse:
Studentene skal forstå at grunnleggende fysiske lover kan brukes i mange fagdisipliner. De skal en oversikt over muligheter og begrensninger med de geofysiske metodene som benyttes ved ingeniørgeologiske, hydrogeologiske, getotekniske og miljøtekniske undersøkelser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, målinger/demonstrasjoner ute i felt, obligatoriske øvingsoppgaver (tolkninger inkl. rapportering). Øvinger teller 25 % ved fastsettelse av karakter. Emnet foreleses på engelsk dersom dette er nødvendig av hensyn til påmeldte studenter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår muntlig avsluttende eksamen (75 %) og obligatoriske øvinger (25 %). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele emnet (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

John M. Reynolds: An Introduction to Applied and Environmental Geophysics, John Wiley & Sons (second edition), kursnotater, artikler og rapporter.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG4017 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 25/100
Høst ORD Muntlig eksamen 75/100 D 13.12.2017 09:00
Sommer UTS Arbeider 25/100
Sommer UTS Muntlig eksamen 75/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.