course-details-portlet

TGB4185 - Ingeniørgeologi, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Materialtekniske egenskaper til bergarter, bergmasser og løsmasser. Berggrunnens svakhetssoner og oppsprekning. Sleppematerialer, vann og spenninger i berg. Ingeniørgeologiske undersøkelser og prosjektering av undergrunnsanlegg. Klassifisering av bergmasser. Forhold som påvirker stabilitet og valg av sikring for tunneler, bergrom og skjæringer. Dannelse av ulike typer avsetninger ved erosjon, forvitring og transgresjon/regresjon. Klassifisering. Fysiske og kjemiske egenskaper. Karakteristiske ingeniørgeologiske trekk med forvitringsjord, morene, friksjonsjord, kohesjonsjord og podsol. Regional fordeling. Løsmasseskred. Kartleggingsmetodikk. Anvendelse av bergarter og løsmasser.

Læringsutbytte

Ingress: Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskap og forståelse innenfor de mest sentrale deler av ingeniørgeologi berg og løsmasser.

Kunnskaper: Etter å ha gjennomført emnet er kandidaten i stand til å beskrive bergartenes og løsmassenes materialtekniske egenskaper, løsmassenes dannelse og fordeling og de ingeniørgeologiske forhold som påvirker stabiliteten av anlegg på og i grunnen. Videre kan kandidaten redegjøre for ingeniørgeologiske undersøkelser, prosjektering, skråningsstabilitet og sikring av undergrunnsanlegg m.v.

Ferdigheter: Basert på forelesninger og øvinger er kandidaten i stand til å foreta grunnleggende ingeniørgeologiske vurderinger og analyser og å tolke en løsmasses dannelse og forstå dens egenskaper. Kandidaten kan redegjøre for ingeniørgeologiens betydning i forbindelse med byggetekniske problemstillinger og de viktigste analyser og metoder i lab og i felt.

Generell kompetanse: Etter å ha gjennomført emnet er kandidaten i stand til å foreta grunnleggende ingeniørgeologiske vurderinger og analyser og til å forstå ingeniørgeologiens viktighet for komplekse prosjekter i og på berg og løsmasser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Obligatoriske ekskursjoner og øvinger med klassifisering av jordarter og bergarter, anvendelse av flyfotografier og geologiske kart, prosjektering og utredning av ulike ingeniørgeologiske problemstillinger. Emnet undervises på norsk. Emnet evalueres av referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger og ekskursjoner

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Kompendier (Nilsen (2016) Ingeniørgeologi-berg grunnkurskompendium og Brattli (2015) Ingeniørgeologi løsmasser), geologiske kart og kartbeskrivelser, materiale fra forelesninger.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG0535 7.5
MNGGEOL107 7.5 HØST 2008
TGB5110 7.5 HØST 2016
BYGT2316 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Ingeniørgeologi
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU