course-details-portlet

BYGT2316 - Ingeniørgeologi - berg

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Forstå fjellets oppførsel ved bygging i fjell. Kunne metoder for å bestemme fjellets materialtekniske egenskaper, og de skal blant annet lære å plassere kraftstasjonshaller, trykksystemer og vegtunneler. Berggrunnens svakhetssoner og detaljoppsprekning. Sleppematerialer, vann og spenninger i berg. Ingeniørgeologiske undersøkelser og prosjektering. Klassifisering av bergmasser. Forhold som påvirker stabilitet og valg av sikring for tunneler, bergrom og skjæringer. Kjennskap til løsmassers opptreden, kvalitet og anvendelse.

Læringsutbytte

Kunnskap: Emnet skal gi studentene oversikt og forståelse knyttet til bergartenes og løsmassenes materialtekniske egenskaper, vann problematikken i fjell, ingeniørgeologiske undersøkelser, spenninger i fjell, klassifisering av bergmasser, sikringsmidler og metoder i tunnel, prosjekterings av anlegg i fjell, skråningsstabilitet, ingeniørgeologiske forhold som påvirker stabiliteten av anlegg på og i grunnen, prosjektering,

Ferdighet: Kandidaten skulle kunne kartlegge svakhetssonene og sprekkesystemene i fjell, bestemme effekten og påvirkning av spenninger i fjell på tunneler og bergrom, klassifisere bergmasser og dimensjonere sikringstiltak, prosjektere anlegg i fjell, bestemme sikringer av fjellskjæringer. Kandidaten skal også ha ferdigheter i de viktigste analysemetoder i lab og i felt, og kunne foreta grunnleggende ingeniørgeologiske vurderinger.

Generell kompetanse: Kandidaten skal utvikle evnen til å foreta grunnleggende ingeniørgeologiske prosjekteringer, dimensjoneringer og vurderinger, og til å forstå ingeniørgeologiens funksjon og viktighet for prosjekter på og i fjell.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og feltarbeid. Alle øvinger er obligatoriske.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

6 av 6 øvinger er obligatoriske og må godkjennes for å få adgang til eksamen.

Utsatt eksamen i mai/juni. Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygg - Ingeniørfag (BIBYGG)

Kursmateriell

Oppgis på Blackboard ved semester start.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TGB4185 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Ingeniørvitenskap
  • Geologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU