NTNUs styre

NTNUs styre

1. august 2017 – 31. juli 2021

Styret er NTNUs øverste organ og tar avgjørelser i saker av prinsipiell og overordnet karakter. Styret har ansvaret for virksomheten ved universitetet, at virksomheten drives innenfor de rammer og retningslinjer som er gitt av Stortinget og Kunnskapsdepartement. Styret skal trekke opp strategiene, fastsette mål og resultatkrav og legge fram regnskap og forslag til budsjett. Styret ansetter rektor.

I egenskap av daglig leder ved NTNU opptrer rektor på vegne av NTNU i styret, og mottar og formidler kontakt mellom styret og omverden i saker der styret treffer vedtak. Rektor rapporterer til styret.

Bilder for nedlasting på Flickr


Eksterne representanter

Interne representanter

For vitenskapelig ansatte:

For midlertidig vitenskapelig ansatte:

For teknisk-administrativt ansatte:

Representanter for studentene:


Vararepresentanter

For eksterne:

For vitenskapelig ansatte:

For midlertidig vitenskapelig ansatte:

  • Bart Iver van Blokland (1.8.19-31.7.20)

For teknisk-administrativt ansatte:

For studentene:

  • Adrian Heyerdahl (1.8.19-31.7.20)
  • Sigrun Hitland (1.8.19-31.7.20)

23 apr 2020

Kontaktperson

Kontaktperson

Sekretær for styret:
Beate K. Reinertsen

Telefon:
73 59 53 02 / 92 40 94 74

E-post:
beate.reinertsen@ntnu.no