HMS ved NTNU

HMS ved NTNU

Heading

Laboratorium, Fakultet for medisin og helsevitnskap

Beredskap og akutt hjelp

Ansatte og studenter

Ansatte og studenter

Kontakt

Systematisk HMS-arbeid

Systematisk HMS-arbeid

Trygt og godt arbeidsmiljø fordrer systematisk og kontinuerlig arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS). NTNUs HMS-politikk er førende for det systematiske HMS-arbeidet.

Universitetets systematiske HMS-arbeid er delt inn i fasene igangsette, kartlegge, planlegge og prioritere tiltak og følge opp.

figur systematisk HMS-arbeid


Mål og prinsipper

Mål og prinsipper

NTNUs mål for HMS-arbeidet er vedtatt av styret. For å oppnå målene arbeider vi etter bestemte prinsipper.

Mål

  • NTNUs ansatte og studenter skal ha en trygg, sikker og inkluderende arbeidsplass. NTNU har inngått Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA).
  • Arbeidsmiljøet skal være helsefremmende, og det skal legges til rette for personlig vekst og kompetanseutvikling.
  • NTNU skal ha full oversikt over hvor stor miljøpåvirkning virksomheten har, og synliggjøre dette for ansatte, studenter og omverden. NTNU skal til enhver tid ha klare mål for hvordan miljøpåvirkningen skal reduseres.
  • NTNU skal være et foregangsuniversitet som benytter kunnskap fra egen forskning for å sikre utvikling på HMS-området.

Prinsipper

  • Linjeleder og ansatte skal sammen bidra til å skape et utviklende, godt og sikkert arbeidsmiljø.
  • Linjeleder har HMS-ansvar ved sin enhet, et ansvar de ikke kan overlate til andre.
  • Verneombud skal være en samarbeidspartner for linjeleder.
  • Det systematiske HMS-arbeidet skal være en integrert del av universitetets virksomhet.
  • HMS-arbeidet skal bygge på åpenhet og medvirkning.
  • HMS-spørsmål skal løses på lavest mulig nivå.

Organisering

Organisering

Enhetene ved NTNU har HMS-ansvar for egne ansatte og andre (eksempelvis studenter) som utfører arbeid i deres lokaler.

Verneombud skal være med å sikre at HMS-tiltak blir gjennomført som planlagt og at systematisk HMS-arbeid ved enheten fungerer godt.

NTNUs bedriftshelsetjeneste er en del av HMS-seksjonen.

Arbeid med brannvern og miljø ledes av Avdeling for campusservice