Fakultet for arkitektur og design

Fakultetsstyret

Styret ved Fakultet for arkitektur og design har frem til 31.07.2017 følgende sammensetning

Eksterne representanter

Sivilarkitekt Nils Marstein, Riksantikvaren, Leder
Sivilarkitekt Tine Hegli, Snøhetta AS
Sivilarkitekt Ingerid Helsing Almaas, Arkitektur.N
Adm.leder Johan Arnt Haarberg, Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Rekkefølge vara representanter
1. Sivilarkitekt Gisle Løkken, 70*N arkitektur
2. Professor, Anne Beim, The Royal Danish Academy of Fine Arts School of Arch.
3. Kunstner, Thorbjørn Sørensen

Interne representanter
Fast ansatt i undervisnings-/eller forskerstillinger

Faste medlemmer
Professor Eli Støa, Institutt for arkitektur og planlegging
Professor Geir Karsten Hansen, Institutt for arkitektur og planlegging
Professor Anne Karin Furunes, Kunstakademiet i Trondheim

Varamedlemmer
Universitetslektor Pasi Aalto, Institutt for arkitektur og teknologi

Fast og midlertidig ansatt i tekniske og administrative stillinger
Fast medlem
Rådgiver Elin Røsok, Institutt for arkitektur og planlegging

Midlertidig ansatt i undervisnings-/eller forskerstillinger, valgperiode 26.06.13 - 16.06.17

Fast medlem
Phd-stipendiat David Collins

Varamedlem
Phd-stipendiat Martin Braaten

Studenter

FTR arktitektur - Erik Hofsbro, Siri Arnesen, Zdravko Zivanovic

 

MandatFakultetsstyret er fakultetets øverste organ.

Fakultetsstyret har ansvar for å fastsatte overordnede mål, prioriteringer og strategier for enheten, innenfor rammer gitt i regelverk og overordnete nivås beslutninger.

Dette ivaretas ved at fakultetsstyret selv tar stilling til:

  • enhetens strategi og overordnede faglige prioriteringer
  • budsjett og hovedfordeling
  • saker av stor strategisk eller prinsipiell betydning
  • rapportering om måloppnåelse i forhold til strategi og budsjett

Sammensetning:

Fakultetsstyret har 11 medlemmer slik:

  • Styreleder (ekstern)
  • 4 vitenskapelig tilsatte, derav 1 representant for midlertidig ansatte
  • 2 studentrepresentanter
  • 1 representanter for teknisk-administrativt ansatte
  • 3 eksterne representanter i tillegg til styreleder

For hver gruppe velges/oppnevnes et tilsvarende antall rekkefølgevararepresentanter.

Dekanen er sekretær for styret og møter fast med talerett.