Fakultetsstyret

Fakultet for arkitektur og design

Fakultetsstyret


Fakultetsstyret

Styret ved Fakultet for arkitektur og design for perioden 31.01.2018–31.07.2021 har følgende sammensetning:

Eksterne representanter

Styreleder Nils Marstein, sivilarkitekt
Trude Gomnæs Ugelstad, leder for utvalget Statens Kunstnerstipend og garantiinntekter
Gunnel Fottland, utviklingssjef i ENOVA
Johan Arnt Haarberg, tidligere leder for Program for Kunstnerisk Utviklingsarbeid i Bergen

Rekkefølge vararepresentanter
1. Tine Hegli, seniorarkitekt Snøhetta
2. Tore Leite, seniorrådgiver i KMD for strategisk arbeid med byplan
3. Vikas Thakur, Instituttleder ved IBM ved IV-fakultetet, NTNU

Interne representanter
Fast ansatt i undervisnings-/eller forskerstillinger

Faste medlemmer
Universitetslektor Nina Haarsaker, Institutt for arkitektur og teknologi, NTNU
Førsteamanuensis Ole Lund, Institutt for design (Gjøvik), NTNU
Professor Geir Hansen, Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU (Erstatter Ida Nilstad Pettersen, Institutt for design, trådt ut av styret pga. nestlederstilling.)

Varamedlemmer
Professor Olav Kristoffersen, Institutt for arkitektur og planlegging
Professor Markus Schwai, Institutt for arkitektur og planlegging
Førsteamanuensis Luca Finocchiaro, Institutt for arkitektur og teknologi

Fast og midlertidig ansatt i tekniske og administrative stillinger
Fast medlem
Seniorrådgiver Tone Woie Alstadheim, AD fakultetsadministrasjonen
Varamedlem
Overingeniør Morten Kvamme, AD fakultetsadministrasjonen

Midlertidig ansatt i undervisnings-/eller forskerstillinger, valgperiode 01.08.2020 - 31.07.2021

Fast medlem
Universitetslektor Erik Frydenlund Hofsbro, IAP

Varamedlem
Postdoc Savis Gohari Krangsås, IAP

Studenter
Fakultetstillitsvalgt Erik Scott Hognestad
Fakultetstillitsvalgt Astrid M. Ibenholt
Varamedlem
Fakultetstillitsvalgt Lucas Scheffer

 

MandatFakultetsstyret er fakultetets øverste organ.

Fakultetsstyret har ansvar for å fastsatte overordnede mål, prioriteringer og strategier for enheten, innenfor rammer gitt i regelverk og overordnete nivås beslutninger.

Dette ivaretas ved at fakultetsstyret selv tar stilling til:

  • enhetens strategi og overordnede faglige prioriteringer
  • budsjett og hovedfordeling
  • saker av stor strategisk eller prinsipiell betydning
  • rapportering om måloppnåelse i forhold til strategi og budsjett

Sammensetning:

Fakultetsstyret har 11 medlemmer slik:

  • Styreleder (ekstern)
  • 4 vitenskapelig tilsatte, derav 1 representant for midlertidig ansatte
  • 2 studentrepresentanter
  • 1 representanter for teknisk-administrativt ansatte
  • 3 eksterne representanter i tillegg til styreleder

For hver gruppe velges/oppnevnes et tilsvarende antall rekkefølgevararepresentanter.

Dekanen er sekretær for styret og møter fast med talerett.

Fakultetsstyremøter 2021

Fakultetsstyremøter 2021

26. februar

25. juni

Styremøter

Kontakt

Kontakt


For spørsmål og kommentarer til Fakultetsstyret eller ledelsen, ta kontakt med: