Videreutdanning, Trondheim

Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv

– 8.-13. trinn

Studiet kvalifiserer til praksislærer for lærerstudenter og veileder for nyutdannede lærere i grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring. Studiet utdanner også lærere til å kunne praktisere kollegaveiledning, som en del av skolens helhetlige utvikling. Gjennom studiet får lærerstudenter og nyutdannede lærere profesjonell veiledning i form og innhold, av kompetente veiledere, og der igjennom videreutvikler sin profesjonalitet. Studiet er på masternivå.


Målgruppe

Lærere, veiledere, rådgivere og skoleledere tilsatt i grunnskolens ungdomstrinn eller i videregående opplæring.

Undervisningsform

Samlingsbasert med nettstøtte via NTNUs e-læringssystem. Tre samlinger per emne på til sammen syv dager. Samlingene finner sted i Trondheim.

Kursavgift

10 000,- per emne på 15 studiepoeng. Lærere kan søke om støtte til videreutdanning.

Hvordan søke opptak?

Dette studiet tilbys ikke våren 2018. 

Opptakskrav

Treårig høyskole- eller universitetsutdanning, og minimum tre års relevant yrkespraksis.


Studiets innhold

Studiet skal bidra til kvalifisering som praksislærere for lærerstudenter og til veiledere for nyutdannede lærere i grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring. Praksislærer og veileder skal være en profesjonell støtte i lærerstudentens og den nyutdannedes profesjonsutvikling og profesjonsidentitet i et krevende og komplekst yrke.

Studiet er organisert i emner à 15 studiepoeng:

Emnekode Kurs Studiepoeng
SKOLE6924 Veiledning og profesjonsforståelse 15
SKOLE6925 Profesjonsutvikling og organisasjon 15

Les mer om kursene og se når de tilbys 

Hva lærer du?

I emnet Veiledning og profesjonsforståelse vektlegges følgende tema:

  • Profesjonsperspektiver og etiske perspektiv
  • Forholdet teori og praksis
  • Veiledningspedagogikk

I emnet Profesjonsutvikling og organisasjon vektlegges følgende tema:

  • FoU-arbeid rettet mot lærerprofesjon og skoleutvikling
  • FoU-arbeid og forskningsmetode
  • Veiledning og profesjonalitet i et organisasjonsperspektiv 
  • Utdanningspolitikk og lærerprofesjonalitet

I studiet vil ulike teoretiske perspektiver på sentrale profesjonsområder vektlegges for å utvikle studentens analytiske kompetanse, i tillegg til modeller og metoder for praktisk gjennomføring av veilederoppgavene. Studiet veksler mellom presentasjoner, drøftinger og praktiske øvinger. Det kreves at studentene praktiserer kunnskaper og ferdigheter i autentiske situasjoner mellom samlingene. Studiet vektlegger samarbeid mellom studentene.

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Annveig Skurseth
Telefon: 91 89 72 61
E-post: videre@ntnu.no

Faglige kontaktpersoner for studieåret 2017/2018:
Rannveig Oliv Myhr

Turid Irgens Ertsås

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.

Meld deg på nyhetsbrev!

Få inspirasjon og informasjon om å studere som voksen.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse