Tunnelstudiet

Tunnelstudiet

Studier EVU-faktaboks

Tunnelstudiet er et tilbud til alle som jobber med ulike fagområder innen samferdselstunneler. Både planlegging, bygging, drift, vedlikehold og sikkerhet er viktige tema. Hensikten bak studiet er å øke samhandlingen mellom ulike tunnelmiljø for å styrke kvaliteten i alle faser av et tunnelprosjekt

Tunnelstudiet egner seg for alle som jobber med samferdselstunneler, både i fagseksjoner og linjeledelse. Vi søker engasjerte studenter som vil øke sin tunnelkompetanse og videreutvikle sin kunnskap om samferdselstunneler. Vi ønsker deltakere som representerer de ulike tunnelfagene innen planlegging, bygging, sikkerhet og drift/vedlikehold av infrastruktur og samferdselstunneler.

Studiet vektlegger helhetstenkning og tverrfaglig forståelse mellom de ulike tunnelfagene. Hensikten med studiet er å øke samhandlingen mellom ulike tunnelmiljø for å styrke kvaliteten i alle faser av et tunnelprosjekt.

Tunnelstudiet består av to emner. Deltakerne søker og blir tatt opp på begge emner samtidig. Hvert emne er på 7,5 studiepoeng. Det er ikke mulig å ta bare ett av emnene.

Studiet er samlingsbasert og består av fem samlinger i fem ulike byer. Den første samlingen holdes normalt i Oslo-området, den siste i Trondheim med hjemmeeksamen kort tid etter at den siste samlingen er ferdig. De andre tre samlingene legges til steder hvor det kan være aktuelt med befaring på tunnelprosjekter.

Samlinger 2024 (endringer kan forekomme):

 • 16.-18. januar - Fornebu
 • 12.-14. mars - Stavanger
 • 21.-23. mai - Bergen 
 • 17.-19. september - Tromsø (må reise dit dagen før)
 • 12.-14. november - Trondheim

Samlinger og skriftlige oppgaver

Studiet har fem samlinger med følgende hovedtema:

 1. Introduksjon, forvaltning, grunnleggende rammevilkår og roller.
 2. Drift og vedlikehold, eieransvar og påvirkningsmuligheter - hvordan kan drift og vedlikehold i større grad bli en aktiv premissgiver i plan- og byggefase for bedre å kunne ivareta det langsiktige eieransvaret.
 3. Planlegging av tunnel som del av veg- og jernbanenettet, planprosesser fra tidligfase til konseptvalg og detaljplanlegging, verktøy og metoder i planlegging, forundersøkelser, casestudier.
 4. Tunnelbygging og -rehabilitering, byggemetoder, SHA og ytre miljø, samhandling mellom entreprenør og byggherre, kontraktsformer og prosjektgjennomføring, teknisk utrustning, casestudier, erfaringsoverføring til/fra drift og vedlikehold, byggekostnader mot levetidskostnader.
 5. Oppsummering; forvaltning, sikkerhet, helhetstenking, trafikksikkerhet, brann og ulykker, sikkerhetsstyring, sikkerhetsgodkjenning, casestudier.

På alle samlingene er en gjennomgang av gjeldende regelverk et viktig tema. Fagforståelse og ny kunnskap er viktig, men tunnelstudiet er ikke en ren faglig opplæring i full bredde. Erfaringsoverføring, samhandling, kommunikasjon og ledelse vil bli vektlagt.

Deltakerne må være innstilt på intense kursdager med befaringer og aktivitet også utenfor normal arbeidstid.

Deltakerne må skrive og levere inn gruppeoppgaver mellom samlingene, samt sette av tid til forberedelse før samlingene. Denne delen av kurset vil kreve minst like mye tid som selve samlingene. Gruppeoppgavene skal presenteres i plenum på samlingene.

For å få gå opp til eksamen må alle oppgaver være innlevert og godkjent, samt at man har tilstrekkelig deltagelse på samlingene.

Kurset gir deltakerne stor mulighet til å etablere faglige nettverk. Samlingene vil bli lagt til steder hvor aktuelle fagutfordringer kan være gjenstand for befaring. Foreleserne på kurset vil bestå av fagpersoner fra NTNU og eksperter fra bransjen.

Eksamen

Gjennom studiet jobber deltakerne med prosjektoppgaver i grupper og individuelt som leveres i løpet av året. Alle prosjektoppgaver må være godkjent for å få gå opp til avsluttende eksamen. Etter den femte samlingen skal deltakerne ha en individuell fire timers skriftlig hjemmeeksamen. Sluttkarakter for denne er bestått/ikke bestått.

Neste kull av Tunnelstudiet starter i januar 2024.
Søknadsfrist 31. oktober 2023.

Hvordan søke

Søker og nærmeste leder fyller ut søknadsskjema.

Prioritering av søkere

Vi prioriterer søkere i henhold til ønsket sammensetning av studiekullet:

 • Vi ønsker oss både yngre og mer erfarne deltakere av begge kjønn og med geografisk spredning, og med minimum to års erfaring fra relevant fagområde.
 • Vi ønsker oss deltakere som representerer de tre rollene byggherre, rådgiver og entreprenør, samt de tre fasene planlegging, bygging og drift/vedlikehold av infrastruktur. Dette bidrar til kompetanseutvikling og nettverksbygging mellom deltakerne. 

Etter prioriteringen er gjort tas det opp inntil 36 deltakere på kullet.

Deltageravgift: kr. 25 250 pr. semester (studiet består av 2 semester). Du må også betale semesteravgift for semesteret du tar eksamen.

Deltageravgiften dekker utgifter i forbindelse med undervisning på samlinger, eksamen og befaringer. Kostnader til reise og opphold på samlinger kommer i tillegg og betales av deltakeren.

Faglig kontaktperson
Amund Bruland

Administrativ kontaktperson
Nina Lødøen