course-details-portlet

BA6073 - Drift, vedlikehold og sikkerhet i samferdselstunneler

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Temaer som vil bli tatt opp på kurset:

Forvaltning – Grunnleggende rammer og roller

Drift og vedlikehold – Eieransvar og påvirkningsmuligheter, hvordan kan drift og vedlikehold i større grad bli en aktiv premissgiver i plan- og byggefase for bedre å kunne ivareta det langsiktige eieransvaret.

Forvaltningssikkerhet, helhetstenking – Trafikksikkerhet, brann og ulykker, sikkerhetsstyring, sikkerhetsgodkjenning, casestudier, oppsummering.

For alle samlingene blir en gjennomgang av gjeldende regelverk et viktig tema.

Fagforståelse og ny kunnskap blir viktig, men kurset er ikke en ren faglig opplæring i full bredde. Erfaringsoverføring og fokus på samhandling vil vektlegges. Kommunikasjon og ledelse vil blir vektlagt på samlingene.

Læringsutbytte

Kunnskap
Gi deltakerne økt kunnskap og helhetsforståelse av tunnelfaget for å kunne levere bedre og sikrere produkter til brukerne. Gode kunnskaper om alle faser i et tunnelprosjekt – plan, bygging, drift og vedlikehold, samt alle aktører – byggherre, rådgiver, entreprenør og leverandør.
Ferdigheter
Ha ferdigheter, dvs. beherske prosesser og verktøy innen samspill/samhandling mellom fasene og aktørene i et tunnelprosjekt.
Generell kompetanse
Forståelse av sammenhenger, kompleksitet og variabilitet i tunnelprosjekter (og prosjekter generelt). Økt samspill og tverrfaglighet gir bedre ressursbruk og bedre kvalitet. Driftsforståelse må trekkes inn i alle faser for å optimalisere levetid og levetidskostnader.

Læringsformer og aktiviteter

Befaringer og hjemmeoppgaver inngår som viktige deler av kurset sammen med samlingene.
Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgave
  • Oppgave

Mer om vurdering

2 skriftlige oppgaver/arbeider innlevert og godkjent før man tar skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVC0)
Etter- og videreutdanning teknologi, IVT-fak (TKIVTEVU)
Veg og jernbane (MVEGJERNB)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse innen fagområdet. For realkompetanse er kravet minst 5 år innen tunnelrelatert virksomhet.

Kursmateriell

Tema og materiale fra samlingene (forelesninger, forelesningsnotater, diskusjoner, gruppearbeid med mer).
Hjemmeoppgavene – klassen deles inn i grupper som arbeider med en faglig rapport mellom samlingene. Alle disse rapportene regnes som pensum, i tråd med at kurset er erfaringsbasert.
Delvis pensum og delvis støttelitteratur
• Hele eller utvalgte deler av Statens vegvesens håndbøker N200, N500, R510, R511, R512, R760, R761, R763, R764, V129, V712
• Veileder for risikoanalyser av vegtunneler
• NA-rundskriv 2007/3 fra Statens vegvesen
• Byggherreforskriften
• Internkontrollforskriften
• EN 50126 RAMS
• Utvalgte TSIer fra Bane Nor (TSI = Technical Specifications for Interoperability)
• Norsk Betongforening Publikasjon nr. 7 Sprøytebetong til bergsikring

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Veg, transport og geomatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 01.12.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU