course-details-portlet

BA6072 - Planlegging og bygging av samferdselstunneler

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 33/100
Arbeider 33/100
Arbeider 34/100

Faglig innhold

Temaer som vil bli tatt opp på kurset:

Forvaltning/Fag. Grunnleggende rammevilkår og roller.
Planlegging av tunnel som del av veg- og jernbanenettet. Planprosesser fra tidligfase til konseptvalg og detaljplanlegging, verktøy og metoder i planlegging, forundersøkelser, casestudier.

Tunnelbygging. Byggemetoder, SHA og ytre miljø, samhandling mellom entreprenør og byggherre, kontraktsformer og prosjektgjennomføring, teknisk utrustning, casestudier, erfaringsoverføring til/fra drift og vedlikehold, byggekostnader mot levetidskostnader.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Gi deltakerne økt kunnskap og helhetsforståelse av tunnelfaget for å kunne levere bedre og sikrere produkter til brukerne. Gode kunnskaper om alle faser i et tunnelprosjekt: plan, bygging, drift og vedlikehold, samt alle aktører: byggherre, rådgiver, entreprenør og leverandør.
Ferdigheter:
Ha ferdigheter, dvs. beherske prosesser og verktøy innen samspill/samhandling mellom fasene og aktørene i et tunnelprosjekt.
Generell kompetanse:
Forståelse av sammenhenger, kompleksitet og variabilitet i tunnelprosjekter (og prosjekter generelt). Økt samspill og tverrfaglighet gir bedre ressursbruk og bedre kvalitet. Driftsforståelse må trekkes inn i alle faser for å optimalisere levetid og levetidskostnader.

Læringsformer og aktiviteter

Forbehold om tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres. Kursene BA6072 og BA6073 hører sammen og gir til sammen en oversikt over tunnelfaglige emner som er relevante for helhetstenkning. BA6072 må tas før BA6073. Befaringer og hjemmeoppgaver inngår som viktige deler av kurset sammen med samlingene.
Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Mer om vurdering

Sluttkarakter baseres på vurdering av «arbeider» i form av 3 skriftlige besvarelser på hjemmeoppgaver. Alle 3 innleveringene i «arbeider» må være bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Diverse studier - Fakultet for ingeniørvitenskap (EMNE/IV)
Veg og jernbane (MVEGJERNB)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse innen fagområdet. For realkompetanse er kravet minst 5 år innen tunnelrelatert virksomhet.

Kursmateriell

Tema og materiale fra samlingene (forelesninger, forelesningsnotater, diskusjoner, gruppearbeid med mer).
Hjemmeoppgavene: Klassen deles inn i «hjemmegrupper» som arbeider med en faglig rapport mellom samlingene. Alle disse rapportene regnes som pensum, i tråd med at kurset er erfaringsbasert.
Delvis pensum og delvis støttelitteratur
Hele eller utvalgte deler av Statens vegvesens håndbøker N200, N500, R510, R511, R512, R760, R761, R763, R764, V129, V712
Veileder for risikoanalyser av vegtunneler
NA-rundskriv 2007/3 fra Statens vegvesen
Byggherreforskriften
Internkontrollforskriften
EN 50126 RAMS
Utvalgte TSIer fra Bane Nor (TSI = Technical Specifications for Interoperability)

Norsk Betongforening Publikasjon nr. 7 Sprøytebetong til bergsikring

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 33/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 33/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 34/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU