Bakgrunn og aktiviteter

Carla C. Ramirez er førsteamanuensis i mangfoldspedagogikk og pedagogisk rådgivning ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU.

           Hennes primære forskningsinteresse er kunnskap om skapelsen av 'Den Andre', inspirert av                   postkolonial teori, kritiske posthumane perspektiver og feministisk teori.

Ramirez er opptatt av hvordan det norske samfunn og utdanningssystemet reproduserer andregjøring gjennom interseksjonelle perspektiver på etnisitet, kjønn, rase, materialitet og kropp.

Hennes arbeid forsøker å forstå hvordan forskjellsskapende mekanismer påvirker læring, well-being, trivsel og sosial tilhørighet. Ramirez undersøker hvordan ulikhet og andregjøring skapes og reproduseres gjennom individers livsvilkår og forestilte idealer om individualitet, objektivitet, nøytralitet og fremskritt. Ramirez forsker innenfor mangfoldspedagogikk og interkulturell rådgivning.

I tillegg er C. Ramirez yoga- og meditasjonlærer. I 2019 gjennomførte hun et ettårig mindfulness instruktørutdanning gjennom Co-Create, Oslo, www.co-create.no. I 2021 gjennomfører hun en yogalærerutdanning gjennom Yinyang Akademiet yinyangyogaakademiet.no.

Ramirez er interessert i pedagogisk rådgivning, holistisk pedagogikk, embodied knowledge, transformative prosesser, og profesjonsutøveres relasjons- og personlige kompetanse. Hun er opptatt av kritisk oppmerksomt nærvær gjennom kontemplative- og kunstmetoder.  Forskningsinteressen går ut på å undersøke hvordan transformative prosesser utvikler profesjonsutøverens evne til å være kritisk tilstedeværende, og hvordan dette fremmer relasjonell empati, sosial kompetanse, bedre læringsmiljø, trivsel og økt inkludering. 

Ramirez anvender holistiske, kritisk posthumane, postkoloniale og postkvalitative teoretiske og metodologiske tilnærminger for å forstå mangfold og andregjøringsprosesser i både skole og samfunn.

PhD:

Skolen ser ikke hele meg! - En narrativ og postkolonial studie av sosial ulikhet i den videregående skolen gjennom minoritetselevers erfaringer med å være annerledes (Chinga-Ramirez, 2015). 

Studien har en kritisk tilnærming til etniske minoritetselevers erfaringer med å gå i den norske videregående skolen. Det norske likeverdighetsprinsippet blir problematisert gjennom å avdekke en taus forståelse av objektivitet og normalitet i skole og utdanning. Denne forståelsen skjuler skolens posisjonering i en vestlig, individualistisk og middelklassementalitet, ofte forstått av skoleprofesjoner som pedagogisk nøytralitet.

 

Undervisning:

Ramirez er lærer i Erfaringsbasert master i Rådgivning for barn og ungdom, hvor hun  har emneansvar i: Rådgivning  i et mangfoldig samfunn (PED6031) og Sosialpedagogikk i en flerkulturell skole (PED6036)

I tillegg har Ramirez fagansvar i Masterstudiet Mangfoldskompetanse, hvor hun er koordinator i: Profesjonsutøvelse i mangfoldsskolen (PED6040) og Mangfoldspedagogikk og inkluderende praksiser (PED6041). 

 

          Deltakelse i forskergrupper:

          QEd (Qualities in Education)

          Worldviews 

 

Pågående prosjekter (2021):

Exploring narratives of ethnic minority women in Norwegian academia, led by Carla C. Ramirez. 

Based on narrative inquiries with eight female foreign academics working in a Norwegian university, this study applies a posthuman, decolonial, and intersectional approach to address how Western, naturalized assumptions of temporality, objectivity, progress, M/Otherhood and Race, create fixed notions of how to be ‘a proper academic’ in Norwegian Higher Education.

Transformative learning in adult education – developing critical capacities and intercultural competence for school professionals in Norway, led by Carla C. Ramirez.

This pilot study seeks to implement a transformative teaching program for school professionals in adult education. The transformative program deals with contemplative education (Oren Ergas, 2018) and transformative learning processes (Mezirow, 1978). This pilot aims to develop professional’s critical social engagement, interconnectedness, intercultural competence and social justice. The research design consists of 30 students in adult education undergoing a transformative teaching program using art based and contemplative methods, changing their worldview about self, others and their interconnectedness. Transformative learning is facilitated through processes of critically analyzing underlying premises of their privileges, social positioning and society. Contemplative methods and ‘disorienting dilemmas’ (Mezirow, 1978) will trigger changes in their frames of reference by critically reflecting on their assumptions and beliefs, consciously creating new ways of defining their worlds, and reformulating the meaning of their experience. The project will be conducted in autumn 2021.

The reproduction of Western supremacy through teaching methods – a blind zone in Norwegian Teacher Education? Led by Ramirez, C. & Kalkman, K. (2021).

This study draws on narrative interviews with 16 ethnic minority students, both girls and boys with non-Western background in four Upper secondary schools in a region in Norway; two rural and two urban schools. The narratives focus on how students depict the encounter with Norwegian Upper secondary school, how they experience teachers, subjects, teaching methods and classroom organization. This study reveals Norwegian school professionals are embedded in unconscious and unintentional deficit thinking and Western subjectivation of ethnic minority students, reproducing White supremacy and Othering processes through Westernized teaching methods and cultural values. This project is work in progress for Journal of Intercultural Education (2021).

 

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Chinga-Ramirez, Carla. (2021) Hvordan skapes utenforskap i skolen? ikke-vestlig minoritetsungdom forteller sine historier. Barndomsstudier i norsk kontekst: Tverrfaglige tilnærminger.
 • Chinga-Ramirez, Carla. (2020) Kvalitet for transnasjonale elever. Et mangfold av kvaliteter i videregående utdanning.
 • Chinga-Ramirez, Carla. (2018) Om å være farget - Betydning av hudfarge for ungdom med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn. Ungdom, danning og fellesskap. Samfunns- og kulturpedagogiske perspektiv.
 • Chinga-Ramirez, Carla; Oldervik, Heidun; Saur, Ellen. (2018) Hvordan kan kunnskap om postkolonial teori gi PP-rådgivere en bedre forståelse av barn og unge med minoritetsbakgrunn?. Å falle mellom to stoler. Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole..
 • Chinga-Ramirez, Carla; Solhaug, Trond. (2014) Jeg er annerledes. En diskusjon av erfaringer med å være annerledes i den norske skolen. Kompetanse for mangfold: Om utdanningens rolle og skolens utfordringer i det flerkulturelle Norge.

Rapport/avhandling

 • Chinga-Ramirez, Carla. (2015) Skolen ser ikke hele meg! En postkolonial og narrativ studie av sosial ulikhet i den videregående skolen gjennom minoritetselevers erfaringer av å være annerledes. 2015. ISBN 978-82-326-0989-5.

Andre

 • Chinga-Ramirez, Carla. (2020) Lower Expectations, Fragmentation and Misinterpretations. Ethnic Minority Women in the Norwegian Academia. ECER 2020: Educational Research (Re)connecting Communities . EERA – European Educational Research Association; Glasgow, Scotland. 2020-08-24 - 2020-08-28.
 • Chinga-Ramirez, Carla. (2019) Ethnic minority women in the Norwegian academia. Academic seminar, Center for Educational Justice . Pontificia Universidad Catolica de Chile; Santiago. 2019-04-08 - 2019-04-12.
 • Chinga-Ramirez, Carla. (2019) Transnationalism as social belonging. Another Brick in the Wall: Transforming Education . AIAE - International Assosiation for Intercultural Education; Amsterdam. 2019-11-11 - 2019-11-15.
 • Chinga-Ramirez, Carla. (2018) Fra fokus på kulturforskjeller til blikk for mangfold og kompleksitet. Fagtorg for PP-rådgivere Midt-Norge, 2018 . Statped Midt norge; Trondhim. 2018-08-28 - 2019-08-29.
 • Ursin, Marit; Chinga-Ramirez, Carla. (2018) Skoleliv og ungdomsliv: En presentasjon av elevenes tanker og opplevelser, skole 1. Erfaringskonferanse på vgs skole 1 . IPL, NTNU; Trøndelag. 2018-04-21 - 2018-04-21.
 • Chinga-Ramirez, Carla. (2017) SEVU-PPT Nett. Nettbasert læringsressurs for PP-tjenesten. Modul/film: Etnisk mangfold i skolen. https://www.sevuppt.no/modul-1-radgivning-og-veiledning/modu [Internett]. 2017-10-12.