Musikk 1, 5.-10. trinn

Musikk 1, 5.-10. trinn

Videreutdanning for lærere, Trondheim

Studier EVU-faktaboks

Dette studietilbudet står i Utdanningsdirektoratets studiekatalog for studieåret 2024/2025.

Du søker gjennom satsningen Kompetanse for kvalitet (udir.no).

Søknadsperioden er 1. februar - 1. mars 2024.

Ønsker du å undervise barn og ungdom i skolefaget musikk?

Studiet tar for seg utforskende, utøvende, lyttende og skapende virksomhet i musikk for ungdom på 5.-10. trinn. Du utvikler deg i rollen som musikklærer og du vil få kunnskap som gjør deg fortrolig med å utøve, lage, oppleve og forstå musikk. Sentralt i studiet står musikalsk ungdomskultur, mangfold og teknologi.

Lærere i grunnskolen

Din yrkespraksis blir i møte med forskning og erfaringsbasert kunnskap grunnlaget for diskusjon, refleksjon og musikalsk arbeid. Arbeidsmåter og innhold i undervisningen vil gi deg gode verktøy til å reflektere kritisk over sammenhengen mellom mål, innhold, undervisnings- og vurderingsformer i musikkfaget, fra et didaktisk og pedagogisk perspektiv, og fra praktiske perspektiver du har med deg som pedagog. Vi vil sammen utvikle ferdigheter, kunnskap og erfaringer du kan bruke i din rolle som leder og tilrettelegger for at elevene skal kunne utøve, lage, oppleve og forstå musikk.

Studieplan:

Musikk 1, 5.-10. trinn går over to semester og består av to emner på 15 studiepoeng hver:

Det kan forekomme inntil tre ekskursjoner pr. semester i tilknytning til samlingene. Det vil ikke kreves egenbetaling til disse ekskursjonene.

Emne 1 må være bestått for å kunne gå videre til emne 2.

Vær oppmerksom på at det kan forekomme faglig overlapp som utløser studiepoengreduksjon mellom emner på NTNU. Dette kan gjelde både mellom ulike videreutdanninger og mellom videreutdanning og grunnutdanning. Du er selv ansvarlig for å sjekke oppdaterte emnebeskrivelser for kommende studieår. Disse blir tilgjengeliggjort i løpet av mai via lenkene over. En eventuell studiepoengreduksjon vil fremkomme med overskrift «Studiepoengreduksjon» nederst i emnebeskrivelsen.

Studiet er samlingsbasert med tre obligatoriske samlinger hvert semester,  inntil ni samlingsdager per semester. Samlingene holdes på Kalvskinnet campus i Trondheim.

Læringsformene har en skapende og utforskende pedagogikk som premiss, der studentene aktivt er med på forme sin egen læringsprosess. Dette innebærer seminarer, verksteder, diskusjoner, forelesninger, gruppearbeid og kontinuerlig arbeid med både teoretisk og musikalsk materiale. Mellom samlingene legges det opp til nettbasert dialog, kollokviearbeid og veiledning av både teoretisk, musikalsk og pedagogisk/didaktisk arbeid.

Datoer for høsten blir publisert i mars. Datoer for våren blir publisert i oktober.

Høsten 2024
Uke Dato
   

Våren 2025
Uke Dato
   

Eksamen

SKOLE6707 (Høst): Mappeeksamen
Vurderes med bokstavkarakter A-F

SKOLE6708 (Vår): Oppgave
Vurderes med bokstavkarakter A-F

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

  • Godkjent lærerutdanning
  • Tilsetting i grunnskolen eller videregående skole

Annen relevant utdanning kan gi grunnlag for opptak etter individuell vurdering.

Krav til dokumentasjon

Studiet har ingen studieavgift.

Du må påregne kostnader til semesteravgift, pensum, reise og opphold.

Opptak og opptakskrav:
E-post: evuopptak@aud.ntnu.no
Tlf.: 73 59 77 01

Studieadministrasjon:
E-post: videre@ntnu.no
Tlf.: 73 59 83 71

Fagansvarlig:
Egil Reistadbakk