course-details-portlet

SKOLE6708 - Musikk 1, 5.-10. trinn KFK - emne 2

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Dette emnet vil være fokusert på kritisk didaktisk anvendelse av utforskende, utøvende, lyttende og skapende aktiviteter. Utforskende, identitets-støttende, virkelighetsorienterte, inkluderende, dekoloniserende og kritiske didaktiske perspektiver gjennomsyrer emnets pedagogiske plattform, for å kunne ivareta elevers mangfoldige bakgrunner og livssituasjoner, slik også læreplanverket Kunnskapsløftet 2020 vektlegger. Utvikling av didaktiske strategier i arbeid med musikkundervisning i en digital samtid vil være sentralt, og digitale verktøy og musikkteknologi gjennomsyrer derfor alle deler av emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

 • har forskningsbasert kunnskap om undervisning og estetiske og kreative læringsprosesser knytta til begynneropplæring i musikk
 • har kunnskap om hvordan musikk blir brukt og integrert i ulike samfunns-kontekster og medier
 • har kunnskap om musikkfagets historie og rolle i samfunnet, kritiske perspektiv på tilhørende sosiokulturelle kontekster, gjeldende læreplan og dens utvikling
 • har kunnskap om digitale og analoge læringsverktøy for musikkfaget.
 • har kunnskap om ulike didaktiske metoder og læringsprosesser,

Ferdigheter

Studenten

 • kan kritisk ta stilling til, og mestrer ulike innfallsvinkler til begynneropplæring og progresjon i musikkfaget og er fortrolig med grunnleggende ferdigheter og kompetanser i skolefaget musikk
 • kan planlegge, bruke og kritisk vurdere varierte arbeidsformer, metoder og vurderingsformer som bidrar til tilpassa musikkopplæring
 • kan fasilitere utforskende læringsprosesser i samspill og samsang for ulike ensemblegrupper, og kan tilrettelegge musikkundervisning basert på musikkrepertoar fra ulike sjangre, ulike land og kulturer for elever på de aktuelle aldersnivå i barneskolen

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre helhetlig undervisningsforløp og reflektere over sammenhenger mellom mål, innhold og vurderingsformer i musikkfaget
 • kan initiere faglig samarbeid og legge til rette for musikkfaglig læring i flerfaglige tema- og prosjektarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformene har en skapende og utforskende pedagogikk som premiss, og innebærer studentaktive læringsformer der studentene aktivt er med på å forme sin egen læringsprosess. Dette innebærer seminarer, verksteder, diskusjoner, forelesninger, gruppearbeid og kontinuerlig arbeid med både teoretisk og musikalsk materiale. Emnene er samlingsbasert ved campus Kalvskinnet NTNU, men vil mellom samlingene bli fulgt opp nettbasert, gjennom kollokviearbeid og veiledning av både teoretisk, musikalsk og pedagogisk/didaktisk arbeid.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav ihht emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Emne 2 vil inneholde 5 arbeidskrav som skal gjennomføres der man har sitt daglige pedagogiske ansettelsesforhold etter å ha jobbet med og utviklet ny kunnskap om tematikkene på samling.

Nærmere beskrivelse og vurderingskriterer for arbeidskravene blir publisert ved semesterstart.

Eksamen vil være en skriftlig, kritisk, didaktisk fagtekst som har blitt bearbeidet etter veiledning på utkast levert som arbeidskrav.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Musikk 1, 5.-10. trinn (KMUS1-5-10)

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
07.06.2024

Innlevering
14.06.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU