course-details-portlet

SKOLE6707 - Musikk 1, 5.-10. trinn KFK - emne 1

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

I dette emnet vil utforskende musikalsk arbeid som er vinklet mot relevans for elevenes hverdag og identitet gjennomsyre emnets arbeidsmåter. Utviklingen av profesjonsfaglig digital kompetanse er en sentral del av emnet, der digitale verktøy og musikkteknologi gis spesielt fokus. Musikkfagets potensialer innenfor tilpassa opplæring, inkluderingsperspektiver, demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring samt utvikling av kritisk tenkning er førende for emnets musikkpedagogiske grunnlag. Emnet vil ta i bruk globale, lokale og individuelle musikalske praksiser. Det å arbeide musikalsk er ikke en inkluderende praksis i seg selv, men det finnes noen elementer i musikalske praksiser som fungerer inkluderende. Skapende og utforskende praksiser med lyd som materiale etterspør individuelle, subjektive og mangfoldige uttrykk, og stiller dermed ikke krav til verbale norskferdigheter, faktakunnskap eller andre normorienterte mål. Musikkfaget stiller krav til lyttende ferdigheter og skapende ferdigheter, som innebærer at man må øve på å omgås alle former for uttrykk og inntrykk. I musikkfaget finnes det et potensiale til mangfold og inkluderende praksiser, dersom lærere som underviser i faget har dette som et fokusområde og er bevisste på disse mulighetene. Inkluderende praksiser betyr også at man må kunne tilnærme seg marginaliserte uttrykk, som f.eks. samiske musikalske kunstuttrykk eller andre urbefolkningers musikalske kunstuttrykk, på respektfulle og kunnskapsrike måter.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om musikklæreren som leder og tilrettelegger for læring i musikkfaget
 • har grunnleggende kunnskap om den norske, samiske og internasjonale musikkarven og et bredt utvalg musikk fra ulike kulturer, sjangre og historiske epoker
 • har kunnskap om ulike metoder og ulik fagterminologi som bidrar til å forstå, analysere og notere musikk

Ferdigheter

Studenten

 • kan synge og bruke stemma på varierte måter, kan akkompagnere og uttrykke seg musikalsk på ulike instrument, delta i danseaktiviteter og uttrykke seg kroppslig
 • kan komponere, utforske og improvisere musikk og dans med stemme, kropp, musikkinstrument og digitale verktøy og fasilitere læring i å utøve, lage og oppleve musikk
 • kan lytte aktivt til et bredt utvalg av musikk fra ulike sjangrer, historiske perioder og ulike kulturer og forholde seg kritisk til musikken og dens kontekst

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i og kan drøfte musikkens rolle som identitetsskaper, kommunikasjonsmedium og kulturuttrykk i skolehverdagen og i et samfunn prega av mangfold
 • kan stimulere elevenes vilje til å utforske, skape, oppleve, uttrykke og reflektere

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformene har en skapende og utforskende pedagogikk som premiss, og innebærer studentaktive læringsformer der studentene aktivt er med på å forme sin egen læringsprosess. Dette innebærer seminarer, verksteder, diskusjoner, forelesninger, gruppearbeid og kontinuerlig arbeid med både teoretisk og musikalsk materiale. Emnene er samlingsbasert ved campus Kalvskinnet NTNU, men vil mellom samlingene bli fulgt opp nettbasert, gjennom kollokviearbeid og veiledning av både teoretisk, musikalsk og pedagogisk/didaktisk arbeid.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav ihht emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Emne 1 vil inneholde 5 arbeidskrav som skal gjennomføres der man har sitt daglige pedagogiske ansettelsesforhold etter å ha jobbet med og utviklet ny kunnskap om tematikkene på samling.

Nærmere beskrivelse og vurderingskriterer for arbeidskravene blir publisert ved semesterstart.

Eksamen vil være en mappe bestående av ett musikalsk produkt og ett skriftlig arbeid.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Musikk 1, 5.-10. trinn (KMUS1-5-10)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole. Det vises til enhver tid gjeldende opptaksprosedyrer gitt av oppdragsgiver. Emnets studentkapasitet følger av avtale med oppdragsgiver eller tilsvarende.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Utlevering
08.12.2023

Innlevering
15.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU