Mangfoldskompetanse for skoleprofesjoner

Videreutdanning, Trondheim

Mangfoldskompetanse for skoleprofesjoner

– 30 studiepoeng på masternivå

Studiet retter seg mot ulike profesjoner i hele utdanningssektoren og går på deltid over ett år. Det er tilrettelagt for at du skal kunne jobbe ved siden av. 

Lærer hjelper en gruppe barneskoleelever. Barna har ulik etninsitet og en av dem sitter i rullestol.
Foto: Mostphotos

Høst 2020

Denne nettsiden er under revisjon. Oppdatert informasjon om studieåret 21/22 er klar innen 1. februar 2021.

Lærere ansatt i skolen kan søke vikar- eller stipendordning

Lærere ansatt i skolen kan søke vikar- eller stipendordning

Selv om dette studietilbudet ikke står i Utdanningsdirektoratets studiekatalog kan lærere ansatt i skolen søke om vikar- eller stipendordning gjennom Kompetanse for kvalitet (udir.no). Du må da selv:

  • søke i Udirs søkeportal (udir.no) om å delta i vikar- eller stipendordningen (velg "Annet studietilbud") innen 1. mars 2021.
  • i tillegg søke om studieplass direkte til NTNU innen gjeldende søknadsfrister (se "Hvordan søke opptak" på denne siden).

Søknaden må anbefales av rektor og godkjennes av skoleeier og Udir.

Søkeperioden hos Udir for kommende studieår er 1. februar til 1. mars.

Mangfoldskompetanse

Målgruppe

Lærere, førskolelærere, rådgivere og andre som arbeider med barn og ungdom i utdanningssektoren.

Man kan søke om å få studiet innpasset som en del av Erfaringsbasert masterprogram i rådgivning for barn og ungdom.

 

Undervisningsform

Samlingsbasert med tre samlinger á 2-3-2- dager pr semester med forelesninger, dialoger, praktiske øvelser, arbeid med case og gruppeprosesser. Erfaringsbasert og refleksiv læring inngår i studiet. Mellom samlingene deltar studenter og lærere i nettbasert responsarbeid på bakgrunn av obligatoriske arbeidskrav.

Mangfoldskompetanse

Kursavgift

Kr. 37000 (Kr 18500 pr emne). I tillegg kommer semesteravgift, utgifter til pensum og utgifter i forbindelse med samlinger.

 

Hvordan søke opptak?

Lærere ansatt i skolen kan søke om finansiering (vikar- eller stipendordning) gjennom Utdanningsdirektoratet i perioden 1. februar - 1. mars. Du må da søke på "Annet studietilbud" i Udirs søkeportal.

Du må i tillegg søke opptak direkte til NTNU via emnenes nettsider. Lenke for dette kommer senere. Søknadsfrist til NTNU: 15. mai 2021.

Studiet har begrenset antall plasser, og kvalifiserte søkere vil bli prioritert etter søknadsdato ved opptak. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall søkere.

 

Opptakskrav

Du må ha ett av følgende fullførte utdanningsløp:

  • gjennomført de tre første årene av barnehage-/grunnskole-/allmennlærer- eller lektorutdanningen.
  • bachelorgrad med fordypning i pedagogikk, førskolepedagogikk, rådgivning og voksnes læring, sosiologi, sosialantropologi eller psykologi.
  • cand. mag.-grad innenfor de overnevnte fagene
  • bachelorgrad og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning.
  • annen relevant profesjonsrettet 3-årig bachelorutdanning (f.eks. sosionom, vernepleier, ergoterapeut, førskolelærer, sykepleier eller treårig barnevernsutdanning).
  • institusjonen kan i enkelte tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

Krav om skikkethet

Studiet følger NTNUs krav om løpende vurdering av studentenes faglige og personlige forutsetning som profesjonsutøver i pedagogiske og utdanningsvirksomheter. NTNUs forskrift om skikkethetsvurdering har fastsatte kriterier for denne typen vurdering. For at en student skal anses som ikke skikket, må minst et av forholdene beskrevet i kriteriene foreligge i en slik grad at studenten utgjør en mulig fare for elevers eller brukerens liv, fysiske og/eller psykiske helse. Skikkethetsvurderingen foretas gjennom hele studiet og vurderes løpende i alle deler av studiet.

Dokumentasjon lastes opp når du søker til NTNU. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut. Krav til dokumentasjon


Mangfoldskompetanse

Studiets innhold

Studiet består av to emner på tilsammen 30 studiepoeng og går over ett år. 

Emnekode Navn Studiepoeng Semester
PED6040 Profesjonsutøvelse i mangfoldsskolen 15

Høst 

PED6041 Mangfoldspedagogikk og inkluderende praksiser 15 Vår

Tre tverrfaglige temaer skal gjenspeiles gjennom hele skoleløpet: folkehelse og livsmestring, bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap

Studiets fokus er med på å belyse etiske problemstillinger og dilemmaer knyttet ulike forståelser og praksiser av disse tverrfaglige temaer.
Studiet imøtekommer skolens behov for å forstå de store endringer som skjer i samfunnet og forberede dagens barn og ungdom på framtidas utfordringer.
Dette gjelder i særlig grad kunnskap om økt migrasjon og mangfold, interkulturell- og mangfoldspedagogikk, psykososial klassemiljø, sosial ulikhet og kulturforståelse i det norske utdanningssystemet.

Erfaringer fra praksis

Studentenes erfaringer fra praksis står sentralt i studiet. Teoretiske perspektiver og pedagogiske tilnærminger som fremmer transformative prosesser blir vektlagt, i tillegg til kunnskap om ulike forståelser av mangfold, utenforskap og inkludering. Målet er å fremme kreativ endring av profesjonell praksis gjennom utvikling av selvinnsikt og kritisk tenkning for å styrke og skape innovative og inkluderende praksiser.  Studiet svarer til Kunnskapsløftets fagfornyelse, som trer i kraft høsten 2020.

Yrkesmuligheter

Mangfoldskompetanse kvalifiserer til pedagogisk og veiledningsarbeid i mangfoldige og komplekse kontekster i hele utdanningssektoren. I tillegg vil kandidatene være kvalifisert til å arbeide i offentlig sektor der mangfoldskompetanse er nødvendig.

Læringsutbytte

Kontakt

Kontakt

Faglig kontaktperson:

Carla C. Ramirez

Administrativ kontaktperson:
Gunvor Viker Singsaas
videre@ntnu.no

Studieveileder:

Hege Fauskanger Lie

Lærere trenger mangfoldskompetanse

Foto av kvinneLærere trenger mangfoldskompetanse

Les mer om videreutdanningsstudiet i mangfoldskompetanse og hvorfor dette er nyttig kompetansepåfyll for alle som jobber med mennesker. 

Kjønn, likestilling og mangfold i skolen

NTNU tilbyr også et enkeltemne på 7,5 studiepoeng på bachelor-nivå  Kjønn, likestilling og mangfold i skolen

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.