course-details-portlet

SOS6516 - Forskningsdesign og forskningsmetode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en generell innføring i forskningsprosessen. Det er særlig relevant for studenter som skal skrive masteroppgave i organisasjon og ledelse, men kan være aktuelt for alle som har behov for å lære mer om analytisk tilnærming og vitenskapelig arbeidsmåte. Innfallsvinkelen er fortrinnsvis samfunnsvitenskapelig, og dermed relevant for alle som skal studere mennesker eller organisasjoner. Andre forskningstradisjoner vil også bli belyst. Sentralt i emnet er at studentene arbeider med et eget prosjekt.

Studie av egen virksomhet

 • forforståelse og erfaringsbasert kunnskap
 • ulike roller (leder/medarbeider og "forsker")
 • nærhet og distanse

Problemstilling og forskningsdesign

 • aktualitet og relevans
 • begrepsbruk og operasjonalisering
 • forskningsspørsmål
 • utvikle en plan for forskningsprosessen

Teori og eksisterende forskning

 • ulike typer litteratur/ kilder (lærebøker, artikler, rapporter, offentlige dokumenter, internett)
 • kildekritikk/ "fake news"
 • systematikk/ litteraturgjennomgang

Kvantitative og kvalitative metoder

 • datainnsamling
 • analyse
 • presentere resultater
 • drøfting

Oppgavens troverdighet og kvalitet

 • metodekritikk
 • generalisering
 • validitet og reliabilitet

Forskningsetikk

Læringsutbytte

Overordnet mål er at studenten skal videreutvikle kritisk refleksjon og analytisk kapasitet gjennom å få erfaring med å utvikle et gjennomførbart forskningsprosjekt.

Kunnskap: Studenten

 • har kunnskap om ulike metoder for gjennomføring av empiriske undersøkelser
 • har kunnskap om innsamling, analyse og presentasjon av empiri
 • har innsikt i kriterier for vurdering av kvalitet i forskning
 • har kjennskap til de grunnleggende forskningsetiske reglene

Ferdigheter: Studenten

 • skal kunne skrive en prosjektskisse for et empirisk forskningsprosjekt med faglig begrunnet problemstilling, avklart forskningsdesign, plan for innsamling av data og plan for analyse av data
 • er bevisst sin egen rolle i forskningsprosessen
 • kan kritisk vurdere ulike typer litteratur/kilder

Generell kompetanse: Studenten

 • kan planlegge en empirisk undersøkelse, og vurdere kvaliteten i denne
 • kan demonstrere akademisk arbeidsmåte både skriftlig og muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Samlinger 2 + 2 dager som består av studentaktive læringsformer som dialogbaserte forelesninger, gruppediskusjoner, studentpresentasjoner, workshops og veiledning.

En gjennomgående aktivitet er at studentene skal arbeide med utforming av et eget prosjekt, og utarbeide en prosjektskisse. I arbeidet med dette skal studentene etter første samling skrive en prosjektskisse som kan være en sammenfatning av eksisterende materiale (statistikk, dokumenter etc.) og ut fra dette skrive et forslag til design av et forskningsprosjekt tilsvarende en masteroppgave. Prosjektskissen skal inneholde foreløpig problemstilling og forskningsdesign, teoretisk rammeverk og metode(r) for innsamling av empirisk materiale.

På andre samling vil studentene få mulighet til å presentere eget prosjekt gruppevis og med veiledning. Etter andre samling videreutvikler de prosjektskissen til en beskrivelse av et gjennomførbart forskningsprosjekt, og med evaluering av styrker og utfordringer i det skisserte designet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Delta på samlinger. Gjennomføre og presentere en prosjektskisse for eget (tentativt) prosjekt.

Mer om vurdering

Prosjektbeskrivelse som angir en plan for et forskningsprosjekt. Denne skal avklare problemstilling, drøfte metodiske valg, beskrive planlagt datainnsamling, foreslå analyse av det empiriske materialet, og evaluere styrker og svakheter ved forskningsdesignet.

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Organisasjon og ledelse (MORG)
Videreutdanningsemner i organisasjon og ledelse (MORGEMNER)

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav til emner i masterprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnet er adgangsbegrenset, og rangeringsregler gjelder iht. studieplanens generelle del.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Organisasjon og ledelse
 • Samfunnsvitenskapelige fag
 • Sosiologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU