EVU-Kurs

Organisasjon og endring

Kvinne i dongeryskjorte. Foto.

Foto: Yayimages/wavebreakmedia

Start: 11.09.2024
Slutt: 20.11.2024
Søknadsfrist: 15.05.2024

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 11180 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: SOS6502


Kurset gir deg forståelse for organisasjonsteori og hvordan organisasjoner fungerer. Du får også innsikt i utfordringer ved og metoder for endring av organisasjoner. 
 
Det vil bli endringer i studentbetalingen for studenter på masterprogrammet fra og med 2025 på grunn av nytt regelverk for finansiering. Hvilke endringer det blir avklares først høsten 2024.

Målgruppe

Alle som ønsker å lære mer om hvordan organisasjoner fungerer, og som ønsker et faglig grunnlag for å bidra i eller lede endringsprosesser.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Hvis det er flere søkere enn antall plasser følges gjeldende rangeringsregler

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon når du søker.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To samlinger i Trondheim høsten 2024:

  • Første samling: 11. - 12. september
  • Andre samling: 9. - 10. oktober

Oppstart første dag kl. 10 og avslutning kl. 15 begge dager. 

Det er obligatoriske oppmøte på 50% av samlingsdagene. Vi anbefaler oppmøte på alle samlingsdager for best mulig læringsutbytte. 

Eksamensbeskrivelse

Prosjektoppgave som kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Innleveringsfrist: 20. november.

Eksamenskrav: Godkjent øvingsoppgave.

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen og gjentak.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Julsrud, T.E. (2018). Organisatorisk tillit. Grunnlaget for samarbeid i nettverkenes tid. Bergen: Fagbokforlaget.
Ericsson-Zetterquist, U. et al: Organisasjonsteori. Oslo: Cappelen Akademisk, 2014.
Klemsdal, Lars: Hva trenger vi ledere til? Ledelse og organisering i komplekse arbeidssituasjoner. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013/2018

Artikkelsamling.

Annen informasjon

Praktisk informasjon og betingelser

Studentbetalingen endres fra 2025  

Master i organisasjon og ledelse er sammen med mange andre videreutdanningstilbud ved NTNU, finansiert ved en spleis mellom NTNU og studentene. Dette er en ordning som er underlagt nasjonale bestemmelser og EØS-regelverk og som nå er i endring på grunn av nytt finansieringssystem for universiteter og høgskoler og endringer i regelverk om studentbetaling (egenbetalingsforskriften).   

På grunn av disse endringene åpnes muligheten for å søke opptak til emner høsten 2024 tidligere enn vanlig. Datoer for samlingene høsten 2024 er imidlertid ikke ferdig koordinert, men vil bli publisert som tidligere i månedsskiftet mars/april. Søknadsfristen vil være 15. mai 2024.  

Det vil bli endringer i studentbetalingen for studenter på masterprogrammet fra og med 2025 på grunn av de nye reglene. Størrelsen på studentbetalingen er fremdeles usikker og vil bli avklart i løpet av 2024. Vi legger ut mer informasjon så snart vi vet hva ny finansieringsordning vil innebære for studenter som betaler for videreutdanningstilbud ved NTNU.   

Prisinformasjon

Pris: 11180 Kr

I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Referanser

Spennende teori som satte i gang tankevirksomheten sett opp mot egne erfaringer. (Kursdeltaker høsten 2023)

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Lars Klemsdal, Professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Mobil: 48 11 42 32
Epost: lars.klemsdal@sosgeo.uio.no

Kontakt

Opptak og opptakskrav
Telefon: 73 59 77 01
Epost: evuopptak@aud.ntnu.no
Marit Kvidal, NTNU VIDERE, studieadministrative spørsmål
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev