course-details-portlet

SOS6502 - Organisasjon og endring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 uker A

Faglig innhold

I emnet gis det en systematisk innføring i teori som beskriver og forklarer hvordan organisasjoner fungerer. Det legges vekt på hvordan utforming av organisasjonsstruktur kan påvirke medarbeidernes tenkning og atferd, og hvordan medarbeiderne samtidig bidrar til å virkeliggjøre organisasjoner gjennom å samhandle om å løse oppgaver innenfor rammer av delte forståelsesmåter og kultur. I tillegg går vi i dybden på reformer og endringsarbeid i organisasjoner. Vi analyserer hva som kjennetegner læring i organisasjoner, og drøfter hva som kreves for å utvikle en såkalt "lærende organisasjon". Vi behandler også hvordan ledere kan bidra inn i prosessene hvor organisasjoner vedlikeholdes og endres.

Temaer:

 • Organisasjonsteori i historisk perspektiv
 • Grunnlagsproblemer knyttet til organisasjon og ledelse som kunnskapsområder
 • Formell, sosial og praktisk organisasjon
 • Organisasjonsutforming
 • Kulturell og institusjonell analyse av organisasjoner
 • Makt og tillit
 • Organisasjonens forhold til sine tekniske og institusjonelle omgivelser
 • Organiseringsprosesser og samhandling i organisasjoner
 • Beslutningsprosesser
 • Organisasjonslæring
 • Endring av organisasjoner
 • Reform av og implementering i organisasjoner
 • Medvirkning og organisasjonsdemokrati
 • Hva trenger vi ledere til i organisasjoner?

Læringsutbytte

Det overordnede målet er at deltakerne etter å ha gjennomført emnet skal ha en god forståelse for organisasjonsteori og kunne bruke teori for å beskrive og forklare hvordan organisasjoner fungerer og kan endres.

Kunnskap: Studenten har god kunnskap om ulike perspektiver på organisasjon og ledelse. Studenten har særlig kunnskap om teori som er relevant for å studere og bidra til å lede endringsprosesser i organisasjoner.

Ferdigheter: Studenten kan benytte faglige begreper, analytiske kategorier og teoretiske modeller for å beskrive og forklare ulike forhold og aspekter ved organisasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning gis i form av forelesninger, diskusjoner og gruppeøvinger i to samlinger à to dager, mens øvrig arbeid utføres individuelt eller i grupper. Det er en obligatorisk innleveringsoppgave som skrives individuelt eller i grupper i perioden mellom samlingene.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig oppgave mellom samlingene
 • Minst 50 % oppmøte på samlinger

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen etter siste samling kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre medlemmer. Samme vurderingsform ved utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Organisasjon og ledelse (MORG)
Videreutdanningsemner i organisasjon og ledelse (MORGEMNER)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav/forkunnskapskrav/adgangsbegrensning: Jf. opptakskrav til emner i masterprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnet er adgangsbegrenset, og rangeringsregler gjelder iht. studieplanens generelle del.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Organisasjon og ledelse
 • Samfunnsvitenskapelige fag
 • Sosiologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Innlevering
20.11.2023


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU