EVU-Kurs

Digitalisering i samfunn og arbeidsliv

Mennesker med mobil, ipad og datamaskin

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Start: 04.09.2024
Søknadsfrist: 15.05.2024

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 11180 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: SOS6501


I dette kurset får du grunnleggende innsikt i samspillet mellom teknologi og samfunnsendringer. Den nye bølgen av digitalisering som karakteriseres av fenomener som stordata, maskinlæring i offentlig sektor, eller smarte algoritmer i medier drøftes spesielt. Hvilke konsekvenser har disse endringene for organisasjon og arbeid, på samfunnsnivå, på organisasjonsnivå og for den enkelte arbeidstaker?

Emnet går digitalt hvert vårsemester, og med fysisk undervisning hvert høstsemester. 

Det vil bli endringer i studentbetalingen for studenter på masterprogrammet fra og med 2025 på grunn av nytt regelverk for finansiering. Hvilke endringer det blir avklares først høsten 2024.

Kurset kan inngå i basismodulen i masterprogrammet i organisasjon og ledelse

Kurset het tidligere Digitalisering og digital transformasjon / Teknologiendring og samfunnsutvikling (SOS6501).

Målgruppe

Kurset passer for deg som vil forstå hvordan digitalisering påvirker samfunn, arbeidsliv og organisasjoner. Kurset er spesielt relevant om du vil lære et samfunnsvitenskapelig helhetsperspektiv på teknologisk endring.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Hvis det er flere søkere enn antall plasser følges gjeldende rangeringsregler

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon når du søker.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To obligatoriske samlinger i Trondheim høsten 2024. 

Første samling: 4. - 5. september
Andre samling : 16. - 17. oktober

Eksamensbeskrivelse

Hjemmeeksamen/semesteroppgave rundt en problemstilling med utgangspunkt i et sentralt tema i kurset (maks 8000 ord). Påbegynnes etter andre samling. Den kan skrives i grupper på inntil tre personer. 
Eksamenskrav: Godkjent øvingsoppgave mellom samlingene, deltakelse på samlinger.

Pensumlitteratur/kursmateriell

75% av pensumlitteraturen er på engelsk.

  • Dijck van, José; Poell, Thomas; Waal de, Marijn (2018): The Platform Society. PUBLIC VALUES IN A CONNECTIVE WORLD. Oxford University Press. Bestilles på nett eller bokhandel; kan ha to ukers leveringstid. Anbefales sterkt å ha lest de første to kapitler før første samling. 
  • Ask, Kristine; Søraa, Roger A. (2021): DIGITALISERING. Samfunnsendring, brukerperspektiv og kritisk tenkning. Fagbokforlaget. Bestilles på nett eller bokhandel. Anbefales sterkt å ha lest de første fem kapitler før første samling. 
  • Digitalt kompendium bestående av 10 - 15 standardreferanser og forskningsartikler. Kompendiet og anbefalt tilleggslitteratur gjøres tilgjengelig i Blackboard ved semesterstart.

Annen informasjon

Emnet overlapper med emnet SOS1011 og SOS6602.

Praktisk informasjon og betingelser.

Studentbetalingen endres fra 2025  

Master i organisasjon og ledelse er sammen med mange andre videreutdanningstilbud ved NTNU, finansiert ved en spleis mellom NTNU og studentene. Dette er en ordning som er underlagt nasjonale bestemmelser og EØS-regelverk og som nå er i endring på grunn av nytt finansieringssystem for universiteter og høgskoler og endringer i regelverk om studentbetaling (egenbetalingsforskriften).   

På grunn av disse endringene åpnes muligheten for å søke opptak til emner høsten 2024 tidligere enn vanlig. Datoer for samlingene høsten 2024 er imidlertid ikke ferdig koordinert, men vil bli publisert som tidligere i månedsskiftet mars/april. Søknadsfristen vil være 15. mai 2024.  

Det vil bli endringer i studentbetalingen for studenter på masterprogrammet fra og med 2025 på grunn av de nye reglene. Størrelsen på studentbetalingen er fremdeles usikker og vil bli avklart i løpet av 2024. Vi legger ut mer informasjon så snart vi vet hva ny finansieringsordning vil innebære for studenter som betaler for videreutdanningstilbud ved NTNU.   

Prisinformasjon

Pris: 11180 Kr

I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Referanser

Kurset burde vært obligatorisk for alle som jobber som ledere eller har andre roller med betydning for eller kan påvirke hvordan digitalisering skal påvirke oss og hvordan det bør legges til rette for bedre forståelse for dette i arbeidslivet. Viktig at vi blir bevisste på alle sidene med digitalisering - slik at vi tar større kontroll og styring med utviklingen (Kursdeltaker våren 2022)

Svært nyttig og interessant kurs som tar for seg digitalisering på mange relevante samfunnsområder. Kurset gir begreper og perspektiver for å diskutere og forstå digitalisering som er nyttige i nærmest enhver jobb i dagens samfunn (Kursdeltaker høsten 2021)

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Heidrun Åm, Professor Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Telefon: 73 59 17 82
Epost: heidrum.aam@ntnu.no

Kontakt

Opptak og opptakskrav
Telefon: 73 59 77 01
Epost: evuopptak@aud.ntnu.no
Marion Alseth, NTNU VIDERE, studieadministrative spørsmål
Telefon: 73 59 00 70
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev