course-details-portlet

SOS6501 - Digitalisering i samfunn og arbeidsliv

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Emnet gir grunnleggende innsikt i samspillet mellom teknologi og samfunnsendringer. I emnet drøftes spesielt den nye bølgen av digitalisering som karakteriseres av fenomener som stordata, maskinlæring i offentlig sektor eller smarte algoritmer i medier. Hvilke konsekvenser har disse endringene for organisasjon og arbeid på samfunnsnivå, på organisasjonsnivå og for den enkelte arbeidstaker? Målet er at studenten skal kunne analysere, belyse og kritisk reflektere over digitalisering og samfunnsendring, samt ha avansert kunnskap om digitalisering, stordata, og plattformøkonomien. For å oppnå dette målet blir det undervist i sosiologiske perspektiver på og konsepter til å forstå og analysere teknologi og samfunnsendring. Det legges særlig vekt på hvordan teknologiutvikling og -bruk fungerer i samspill med ulike samfunnsaktører, sosioøkonomiske skiller, maktrelasjoner og kulturer. Gjennom å få et sosiologisk begrepsapparat skal studenten tilegne seg evnen til å formulere og analysere faglige problemstillinger innenfor temaet digitalisering og samfunnsendring. Etter fullført kurs har kandidaten tilegnet seg en reflektert, analytisk tilnærming som legger vekt på vekselvirkningen mellom teknologi-, organisasjons- og samfunnsutvikling. Emnet er forskningsbasert og trekker på aktuell forskning fra Institutt for sosiologi og statsvitenskaps (ISS) forskningsgruppe "Digitalisering og sosialt liv".

Temaer:

 • Sosiologiske perspektiver på teknologi og samfunnsendring
 • Digitalisering og standardisering i arbeidsliv
 • Plattformsamfunnet og den digitale økonomien
 • Digital kommunikasjon, moderne medier og offentlighet
 • Data, kunnskap, og makt
 • Maskinlæring og stordata i offentlig sektor
 • Digitalisering av helse og kropp

Læringsutbytte

Studenten:

 • får avansert kunnskap om samspillet mellom aktuell teknologiutvikling og samfunnsendring, og spesielt om hvilke muligheter og utfordringer digitaliseringen har i samfunnet og arbeidslivet
 • får inngående kunnskap til sosiologiske begreper og teorier om teknologiutvikling, og kan anvende disse til å selvstendig formulere faglige problemstillinger og analytiske resonnement om hva digitalisering innebærer
 • kan formidle hvordan sentrale dimensjoner i den digitale økonomien har betydning for arbeidslivet, organisasjoner, velferdsstaten, og den norske modellen, og kan anvende denne kunnskapen innenfor egen organisasjon
 • kan bidra til nytenkning i egen organisasjon og kommunisere faglige problemstillinger om digitaliseringsprosjekter ved å ha et helhetsperspektiv på digitalisering

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning gis i form av forelesninger, diskusjoner og gruppeøvinger i to samlinger à to dager. Deltagerne får en øvingsoppgave mellom samlingene, som består av flere deler. Øvrig arbeid utføres individuelt eller i grupper. Eksamen er en semesteroppgave rundt en problemstilling med utgangspunkt i et sentralt tema i emnet. Oppgaven kan skrives i grupper på inntil tre medlemmer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent øvingsoppgave

Mer om vurdering

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Organisasjon og ledelse (MORG)
Videreutdanningsemner i organisasjon og ledelse (MORGEMNER)

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav til emner i masterprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnet er adgangsbegrenset, og rangeringsregler gjelder iht. studieplanens generelle del.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS1011 7.5 HØST 2008
SOS6501 7.5 HØST 2008
SOS6601 7.5 HØST 2012
SOS6602 7.5 HØST 2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 2
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Organisasjon og ledelse
 • Samfunnsvitenskapelige fag
 • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A

Innlevering
19.12.2023


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU