EVU-Kurs

Kapasitetsbygging innen bærekraft og miljøledelse

Kvinne sitter og leser foran en vegg hvor ikoner som representerer FNs bærekraftsmål er hengt opp på veggen.

Professor Annik Magerholm Fet er faglig ansvarlig for dette kurset om nye bærekraftige forretningsmodeller. Foto: Elisabeth Sperre Alnes

Start: 22.01.2024
Slutt: 10.06.2024
Søknadsfrist: 10.01.2024

Undervisningsform: Studium med fysiske og digitale samlinger
Sted for samlinger: Ålesund/Nett

Pris: 24000 Kr
Studiepoeng: 7.5
Emnekode: AV600520

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Bedrifter blir stadig oftere utfordret til å implementere bærekraftsstrategier i sine forretningsmodeller. Fremtidige forretningsmodeller må bidra til at bærekraft koordineres med teknologiske og sosiale innovasjoner på en systematisk måte. Bærekraftig utvikling må forstås utfra et helhetlig perspektiv. Ved hjelp av systemtenkning kan en forstå vekselvirkningen mellom de ulike sub-systemene og deres samlede bidrag til bærekraftig utvikling.

Målgruppe

Personer med beslutningsansvar, som medlemmer av ledelsen, styremedlemmer, og mellomledere. Konsulenter og andre personer i rådgivende stillinger.

Innhold

Kurset tar sikte på å utvikle bærekrafts-  og miljøledelseskapasitet i organisasjoner gjennom å bygge kunnskap systematisk og bruke praktiske erfaringer. En verktøykasse for systematisk kunnskapsbygging om bærekraft er organisert i en trinnvis progresjon gjennom fire nivåer:

 1. prosess
 2. produkt / verdikjede
 3. organisatorisk
 4. systemisk

Verktøyene referert til i denne modellen, spenner over både kvantitative og kvalitative metoder. Kurset bygger på en omstillingsprosess der bærekraftsstrategier blir mer helhetlige og komplette etter hvert som kunnskap bygges på hvert nivå og forbedringer implementeres ved hjelp av verktøykassen som en lærer om i dette kurset.

Kurset er organisert i fire moduler med følgende innhold:

Modul 1 skal gi kunnskap og forståelse av verktøy og prinsipper på produksjonsprosessnivå:

 • Introduksjon til analyseverktøy som Input-Output-analyse (IO) og Material Flow Analyse (MFA) for prosessendring og forbedringer.
 • Prinsipper for renere produksjon (CP) og ressurseffektivitet.

Modul 2 skal gi kunnskap og forståelse av verktøy og prinsipper på produktnivå:

 • Introduksjon til livssyklustenking, Life Cycle Assessment (LCA) og Carbon / Water footprint (C / WFP).
 • Introduksjon til kommunikasjonsverktøy som miljømessig produktdeklarasjon (EPD).
 • Prinsipper og strategier for design for miljø (DfE) og verdikjedestyring (SCM).

Modul 3 skal gi kunnskap og forståelse av verktøy og prinsipper på bedriftsnivå:

 • Introduksjon til miljøledelsessystemer (EMS), til strategier og prinsipper for livsløps-styringssystemer (LCM) og bærekraftige forretningsmodeller (SBM).
 • Introduksjon til støtteverktøy for miljøstyring som EPE (Environmental Performance Evaluation) og Key Performance Indicators (KPI).
 • Introduksjon til verktøy for rapportering og kommunikasjon av bærekraftsprestasjoner, for eksempel i tråd med Global Reporting Initiative (GRI) og Environmental, Social and Governance (ESG) rapportering.

Modul 4 skal gi kunnskap og forståelse for bærekraft på systemnivå.

 • Viktige internasjonale organisasjoner, avtaler og regulering for bærekraftig utvikling.
 • Systemnivåkonsepter for bærekraft som Corporate Social Responsibility (CSR), Industrial Ecology (IE) og Systems engineering (SE).
 • Prinsipper og verktøy for interessentdialoger i en selskapsstrategi.

 

Læringsmetoder og aktiviteter

Forelesninger og gruppebaserte aktiviteter, bruk av litteratur og presentasjoner fra  forelesere. Prosjektarbeid knyttet til en bedrift/organisasjon. 

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Fullført grad i teknologi, økonomi eller realfag på 180 studiepoeng.
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring
Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Hvis du ikke har en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning på minst 180 studiepoeng, kan du be om en realkompetansevurdering av opptaksgrunnlaget ditt.

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i teknologiledelse og digital omstilling, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Krav til dokumentasjon

Gjeldende rangeringsregler


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Obligatoriske samlinger våren 2024:

 • Første samling i Ålesund: 22. - 23. januar
 • Andre samling i Oslo eller på nett: 27. - 28. februar
  Samlingen er ved NTNUs kontor i Oslo, Øvre Vollgate 7
  - https://www.ntnu.no/oslokontor/kontakt
 • Tredje samling i Ålesund eller på nett: 3. - 4. april

Du velger selv om du deltar via nett eller møter fysisk på 2. og 3. samling.

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Blackboard

Eksamensbeskrivelse

Avsluttende eksamen er en skriftlig prosjektoppgave. Oppgaven kan utdype temaer i eller på tvers av kursmodulene og skal være koblet til studentens organisasjon. Frist for innlevering er 10. juni 2024.

Obligatorisk arbeidskrav før eksamen:
Studentene må delta på samlingene og presentere obligatorisk arbeid i løpet av kurset. Hvis studentene ikke klarer å delta på en samling, kan det leveres flere arbeidsleveranser relatert til seminaremnene for å kompensere for fraværet.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for økonomi
Annik Magerholm Fet, Professor, Institutt for internasjonal forretningsdrift

Kontakt

Annveig Skurseth, NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Mobil: 918 97 261
Epost: videre@ntnu.no
Even Fostervoll Langvatn, Institutt for internasjonal forretningsdrift
Telefon: 73 55 98 18
Epost: even.f.langvatn@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev