course-details-portlet

AV600520 - Kapasitetsbygging innen bærekraft og miljøledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100

Faglig innhold

Bedrifter blir stadig oftere utfordret til å implementere bærekraftsstrategier i sine forretningsmodeller. Fremtidige forretningsmodeller må bidra til at bærekraft koordineres med teknologiske og sosiale innovasjoner på en systematisk måte. Bærekraftig utvikling må forstås utfra et helhetlig perspektiv. Ved hjelp av systemtenkning kan en forstå vekselvirkningen mellom de ulike sub-systemene og deres samlede bidrag til bærekraftig utvikling. Kurset tar sikte på å utvikle bærekrafts- og miljøledelseskapasitet i organisasjoner gjennom å bygge kunnskap systematisk og bruke praktiske erfaringer. En verktøykasse for systematisk kunnskapsbygging om bærekraft er organisert i en trinnvis progresjon gjennom fire nivåer: 1) prosess, 2) produkt / verdikjede, 3) organisatorisk og 4) systemisk. Verktøyene referert til i denne modellen, spenner over både kvantitative og kvalitative metoder. Kurset bygger på en omstillingsprosess der bærekraftsstrategier blir mer helhetlige og komplette etter hvert som kunnskap bygges på hvert nivå og forbedringer implementeres ved hjelp av verktøykassen som en lærer om i dette kurset.

Læringsutbytte

LæringsresultatEmnet skal gi forståelse av bærekraftsutfordringer, spesielt de utfordringene som egen virksomhet står overfor. Det skal utvikle kunnskap om bærekraftsmålene, miljøstyringsstandarder, miljøledelsesystemer og prinsipper for implementring av verktøy og metoder for å imøtekomme disser utfordringene. Det skal videre utvikle ferdigheter til å beherske alle sider ved miljøledelse i den hensikt å forbedre miljøprestasjon, redusere miljøkostnader og styrke virksomheters posisjon i et miljøbevisst marked, samt å kunne kommunisere miljøprestasjon knyttet til prosesser, produkter og tjenester til sine interessenter. Forståelse - emnet skal gi forståelse av:- globale bærekraftsutfordringer - hvordan egen virksomhet/ulike aktiviteter påvirker bærekraftsutfordringene fra et systemperspektiv- hvordan ulike tiltak, spesielt med fokus på miljø, kan bidra til en forbedring av egen miljøprestasjon Kunnskap - emnet skal gi kunnskap om:- FNs bærekraftsmål og prinsipper for identifisering og operasjonalisering virksomheter- Internasjonale miljøstyringsstandarder og bærekraftstandarder- Miljøledelsesystemer og prinsipper for implementring av verktøy og metoder til bruk i miljøarbediet i en virkomhet- Bærekraftsindikatorer og rapporteringssystemer- Revisjonsmetodikk Ferdigheter – emnet skal utvikle ferdigheter til å - Beherske alle sider ved miljøledelse i den hensikt å forbedre miljøprestasjon- Redusere miljøkostnader og styrke virksomheters posisjon i et miljøbevisst marked - Bruke indikatorer til å kommunisere sine prestasjoner knyttet til virkomhetens signifikante bærekraftsmål

Læringsformer og aktiviteter

Kurset er organisert i fire moduler med følgende innhold:Modul 1 skal gi kunnskap og forståelse av verktøy og prinsipper på produksjonsprosessnivå:• Introduksjon til analyseverktøy som Input-Output-analyse (IO) og Material Flow Analyse (MFA) for prosessendring og forbedringer• Prinsipper for renere produksjon (CP) og ressurseffektivitetModul 2 skal gi kunnskap og forståelse av verktøy og prinsipper på produktnivå:• Introduksjon til livssyklustenking, Life Cycle Assessment (LCA) og Carbon / Water footprint (C / WFP)• Introduksjon til kommunikasjonsverktøy som miljømessig produktdeklarasjon (EPD)• Prinsipper og strategier for design for miljø (DfE)Modul 3 skal gi kunnskap og forståelse av verktøy og prinsipper på bedriftsnivå:• Introduksjon til miljøledelssystemer (EMS), til strategier og prinsipper for livløps styringssystemer (LCM) og bærekraftige forretningsmodeller (SBM).• Introduksjon til støtteverktøy for miljøstyring som EPE (Environmental Performance Evaluation) og Key Performance Indicators (KPI)• Introduksjon til verktøy for rapportering og kommunikasjon av bærekraftsprestasjoner, for eksempel Global Reporting Initiative (GRI)Modul 4 skal gi kunnskap og forståelse for bærekraft på systemnivå• Viktige internasjonale organisasjoner, avtaler og regulering for bærekraftig utvikling• Systemnivåkonsepter for bærekraft som Corporate Social Responsibility (CSR), Industrial Ecology (IE) og Systems engineering (SE).• Prinsipper og verktøy for interessentdialoger i en selskapsstrategiLæringsmetoder og aktiviteterForelesninger og gruppebaserte aktiviteter, bruk av litteratur og presentasjoner fra forelesere. Prosjektarbeid knyttet til en bedrift/organisasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oblig

Mer om vurdering

Avsluttende eksamen er en skriftlig arbeid. Studentene kan skrive i grupper eller individuelt. Oppgaven kan utdype temaer i eller på tvers av kursmodulene og skal være koblet til studentens organisasjon Studentene må delta i kursseminarer og presentere obligatorisk arbeid i løpet av kurset. Hvis studentene ikke klarer å delta på et seminar, kan det leveres flere arbeidsleveranser relatert til seminaremnene for å kompensere for fraværet. Eksamensregistrering krever at klasseregistrering godkjennes i samme semester. Obligatorisk aktivitet fra forrige semester kan godkjennes av institutt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning ved IIF - høyere grads nivå (514IM)

Forkunnskapskrav

Opptak til studieprogrammet krever at du har høyere utdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) og minst to års relevant arbeidserfaring.

Kursmateriell

Papers/Reports/Online materials opplyses ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU