EVU-Kurs

Helseinformatikk introduksjonskurs

Mann i legefrakk sittende foran dataskjermer i et sykehusmiljø og en annen mann står bak og kikker på samme skjerm. Foto.

Professor Pieter Jelle Toussaint ved Institutt for datateknologi og informatikk er fagansvarlig for dette emnet. Her sammen med lege Arild Faxvaag, som underviser i andre emner i masterprogrammet. Foto: Anne-Line Bakken

Start: 29.01.2024
Søknadsfrist: 15.11.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 11180 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: IT6101

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Lær å lage, innføre og vurdere helseinformasjonssystemer som:

  • bidrar til bedre helse
  • støtter helsefaglig praksis
  • gir tjenester til pasienter og pårørende

Kurset kan tas frittstående eller inngå i Erfaringsbasert masterprogram i helseinformatikk.

Målgruppe

Du som ønsker å forstå og bidra til kunnskapsbaserte strategier, anskaffelser, utviklings- og innføringsprosjekt, samt anvendelse av IKT i helsesektoren.

Innhold

Informatikk handler om å utvikle metoder og teori for å lage, forstå, evaluere og forbedre IT-systemer. Helseinformatikk favner informatikk for alle nivå, kliniske roller og aktører inklusive pasienter, pårørende og forskere. Det dekker også begreper som eHelse, velferdsteknologi og -informatikk som kan bidra til at eldre og andre med nedsatt funksjonsevne lettere kan klare seg selv i hverdagen.

I takt med økende behov for klinisk dokumentasjon og samhandling, vil IT få en stadig større rolle i helsevesenet. Gode informasjonssystemer for helsevesenet forutsetter tett dialog mellom flere fag og profesjoner; ledere, bestillere, utviklere og brukere av systemene på alle nivå (ref. blant annet Samhandlingsreformen). Kurset tilbyr en overordnet gjennomgang av de viktigste problemstillingene innen fagområdet helseinformatikk.

Undervisning
Undervisningen gis i form av tema der hvert tema behandles i forelesninger og gruppeoppgave(r). Etter hver enkelt samling gis det hjemmeoppgaver som, gjennom en veksling mellom teoretiske forelesninger og praktiske øvinger, gir deltakerne rask og umiddelbar erfaring i bruk av teoretisk innsikt til å løse konkrete, realistiske eksempelproblemer.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Fullført relevant bachelorgrad / tre års utdanning fra høgskole/universitet, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring etter fullført bachelorgrad


Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i helseinformatikk, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Har du ikke fullført relevant bachelorgrad / tre års utdanning fra høgskole/universitet, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Vi kan gi fritak for inntil 60 studiepoeng med grunnlag i realkompetanse, og det er krav om lang og/eller særlig relevant arbeidserfaring ut over det som kreves for alle søkere.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Kurset arrangeres med obligatoriske samlinger i Trondheim våren 2024.

Første samling: 29. - 31. januar
Andre samling: 8. - 9. april

Begge samlingene starter kl. 10.15 første dag og avsluttes kl. 16.00 siste dag.

Eksamensbeskrivelse

Essay/rapport (hjemmeeksamen). Innleveringsfrist settes ved studiestart.

Eksamenskrav: oppgaver/øvinger og deltakelse på samlinger.

Annen informasjon

Praktisk informasjon og betingelser

Rangering av søkere:

Hvis det er flere søkere enn antall plasser på kurset, deles søkerne i to grupper: 1: søkere som tar eller har tatt emner i programmet tidligere, og 2: nye søkere. Gruppe 1 prioriteres foran gruppe 2. Innen gruppe 1 rangeres søkerne etter antall emner de tidligere har fullført og bestått, og deltar på når de søker opptak. Innen hver gruppe prioriteres søkerne etter "først til mølla"-prinsippet. For å få prioritet, er det en forutsetning at du har søkt innen ordinær søknadsfrist.

Prisinformasjon

Pris: 11180 Kr

I tillegg kommer semesteravgift, utgifter til pensum og ev. reise/opphold.

Referanser

Gode forelesere, spennende tema. Jeg har fått mye mer kunnskap om hva som er viktig å viktig å være oppmerksom på med IT i helsevesenet (Kursdeltaker våren 2022)

Lærerikt og relevant kurs (Kursdeltaker våren 2020)

Spennende og variert forelesningsplan. Dyktige veiledere. Gøy å møte andre fra hele landet og med ulik arbeidserfaring (Kursdeltaker våren 2019)

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
Pieter J. Toussaint, Professor, Institutt for datateknologi og informatikk
Telefon: 73 55 07 39
Mobil: 40 64 65 86
Epost: pieter@ntnu.no

Kontakt

Enhet for etter- og videreutdanning
Telefon: 73 59 66 43
Epost: videre@ntnu.no
Studieveiledning, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Telefon: 73 55 91 50
Epost: studier@inb.ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev