course-details-portlet

IT6101 - Helseinformatikk introduksjonskurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 A

Faglig innhold

Informatikk handler om å utvikle metoder og teori for å lage, forstå, evaluere og forbedre IT-systemer. Helseinformatikk favner informatikk for alle nivå, kliniske roller og aktører inklusive pasienter, pårørende og forskere. Det dekker også begreper som eHelse, velferdsteknologi og -informatikk som kan bidra til at eldre og andre med nedsatt funksjonsevne lettere kan klare seg selv i hverdagen. I takt med økende behov for klinisk dokumentasjon og samhandling, vil IT få en stadig større rolle i helsevesenet. Gode informasjonssystemer for helsevesenet forutsetter tett dialog mellom flere fag og profesjoner; ledere, bestillere, utviklere og brukere av systemene på alle nivå (ref. blant annet Samhandlingsreformen). Kurset tilbyr en overordnet gjennomgang av de viktigste problemstillingene innen fagområdet helseinformatikk. Kurset kan tas frittstående eller inngå i masterprogrammet i helseinformatikk.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått kurs vil du ha:

Kunnskaper om:

 • status for bruk av IKT i helsesektoren med oversikt over forskjellige typer helseinformasjonsystemer, informasjonstjenester og infrastruktur
 • helseinformatikk i praksis - forskjellige roller og aktører
 • elektronisk pasientjournal - struktur og funksjoner
 • modeller og begrepsapparater for helseinformasjon
 • standarder og terminologier
 • prosess- og beslutningsstøtte
 • aktuell lovgivning og noen etiske problemstillinger for personvern
 • kravfangst og spesifikasjon av helseinformasjonssystemer
 • design og konstruksjon av helseinformasjonssystemer
 • arkitektur av helseinformasjonssystemer
 • evaluering av helseinformasjonssystemer
 • utviklingstrender for eHelse

Ferdigheter slik at du kan:

 • grunnleggende utvikling, spesifikasjon og innføring av helseinformasjonssystemer
 • lese faglitteratur og være i stand til å gjøre selvstendige vurderinger av relevans og oppsummere/anvende på spesifikke, egne, problemstillinger
 • orientere deg i faget og finne viktige kilder til dokumentasjon, standarder, normer og praksis
 • lese, bruke og lage enkle helseinformasjonsmodeller

Generell kompetanse slik at du kan:

 • gi en oversikt av bruk, muligheter og utfordringer knyttet til IKT i helsesektoren

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/øvinger/gruppearbeid.

Forbehold om tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppgaver/øvinger
 • Deltakelse på fellessamlingene

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Helseinformatikk (MHI)

Forkunnskapskrav

Tre års utdanning fra høyskole / universitet og minst to års relevant yrkespraksis etter fullført grad.

Kursmateriell

Coiera. (2015). Guide to health informatics (3rd ed., pp. XXVI, 683). CRC Press.

Tilleggslitteratur gjøres tilgjengelig for deltakerne via Blackboard

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU