Begynneropplæring 1, 1.-7. trinn

Begynneropplæring 1, 1.-7. trinn

Videreutdanning for lærere, Trondheim

Alle barn fortjener en god skolestart. Foto Colourbox

Studier EVU-faktaboks

Dette studietilbudet står i Utdanningsdirektoratets studiekatalog for studieåret 2024/2025.

Du søker gjennom satsningen Kompetanse for kvalitet (udir.no).

Søknadsperioden er 1. februar–1. mars 2024.

Hvordan kan du legge til rette for god begynneropplæring?

I dette studietilbudet jobber du med å øke din kunnskap om begynneropplæringselevers leik, lærelyst og utvikling, og se begynneropplæringen i og på tvers av de tradisjonelle skolefagene. Du lærer å bruke observasjoner og erfaring fra egen praksis når læringsaktiviteter skal planlegges, ved å bygge på og med det elevene allerede kan og interesserer seg for.

Lærere som underviser i barneskolen.

Studieplan:

Studiet går over to semester og består av to emner på 15 studiepoeng hver:

Vær oppmerksom på at det kan forekomme faglig overlapp som utløser studiepoengreduksjon mellom emner på NTNU. Dette kan gjelde både mellom ulike videreutdanninger og mellom videreutdanning og grunnutdanning. Du er selv ansvarlig for å sjekke oppdaterte emnebeskrivelser for kommende studieår. Disse blir tilgjengeliggjort i løpet av mai via lenkene over. En eventuell studiepoengreduksjon vil fremkomme med overskrift «Studiepoengreduksjon» nederst i emnebeskrivelsen.

Studiet er samlingsbasert med tre samlinger høst og tre samlinger vår. I undervisningen vil det bli benyttet ulike og varierte arbeidsformer, med stor grad av studentaktivitet. Arbeidsformene vil blant annet omfatte diskusjoner, forelesninger, gruppearbeid, praksisoppdrag og muntlige presentasjoner. I løpet av studiet vil det bli gitt flere ulike arbeidsoppdrag, i hovedsak knyttet til egen praksis. Det er et mål med studiet at studentene skal se potensialet for videreutvikling av praksis i vekslingen mellom teori og egne erfaringer.

Informasjon om samlinger

Tre obligatoriske samlinger per semester ved NTNU i Trondheim, inntil ni samlingsdager per semester. Datoer for høsten blir publisert i mars. Datoer for våren blir publisert i oktober.

Høsten 2024
Uke Dato
   

Eksamen

SKOLE6267 (Høst): Mappeeksamen
Vurderes med bestått/ikke bestått

SKOLE6268 (Vår): Muntlig eksamen
Vurderes med bokstavkarakter A-F

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

  • Godkjent lærerutdanning for barnetrinnet
  • Ansettelse i skolen og tilgang til elevgruppe på småskoletrinnene

Annen relevant utdanning kan gi grunnlag for opptak etter individuell vurdering.

Krav til dokumentasjon

Studiet har ingen studieavgift.

Du må påregne kostnader til semesteravgift, pensum, reise og opphold.

Opptak og opptakskrav:
E-post: evuopptak@aud.ntnu.no
Tlf.: 73 59 77 01

Studieadministrasjon:
E-post: videre@ntnu.no
Tlf.: 73 59 66 39

Fagansvarlige:
Maria Øksnes (emne 1, høst)
Torkel Haugan Hansen (emne 2, vår)