course-details-portlet

SKOLE6267 - Elevkunnskap - leik og lærelyst i begynneropplæringa

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet inneholder både pedagogiske og fagdidaktiske innsikter om barn i overgangen fra barnehage til skole og på småskoletrinnet. Ulike perspektiver på leik og læring vektlegges. Sentralt i emnet er utforskning av hva som kjennetegner elevene på småskoletrinnet, og særlig seksåringene, blant annet med vekt på barns utvikling av begrep, ordforråd, symbolforståelse, tallforståelse og språklige bevissthet. I emnet legger vi også vekt på hvordan en kan kjenne igjen, ta høyde for og bygge på mangfoldet i elevgruppa, knytta både til utvikling og bakgrunn. I emnet skal studentene få utvikla teoretisk kunnskap som gjør dem i stand til å gjenkjenne og forstå begynnerelevenes kompetanse og ferdigheter. Kunnskap om elevers egeninitierte aktivitet og multimodale tekstproduksjon er viktig, og observasjon av elever vil være en sentral arbeidsform.

Spørsmål knytta til hva vi forstår med god overgang fra barnehage til skole blir tematisert, også med utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap om hvordan barn erfarer skolestart og livet i skolen de første årene. Aktuelle tema er barns tilhørighet og vennskap, fantasi, kreativitet, meningsskaping og lekne væremåte, og hvordan dette er premisser for god begynneropplæring. Emnet vektlegger videre hvordan praktiske og estetiske arbeidsformer, muntlig fortelling, høytlesing, sang og samtaler i små og store grupper kan bidra til å tilpasse undervisninga og inkludere alle barn i den pedagogiske virksomheten.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om begynnerelevenes læring og utvikling
 • kunnskap om barns leik og barnekultur
 • kunnskap om barns språklige, matematiske og begrepsmessige utvikling
 • kunnskap om barns tidlige telleaktiviteter og utvikling av tidlig tallforståelse

Ferdigheter

Studenten kan

 • bruke observasjon som verktøy for å få kunnskap om barns interesser, kompetanse og behov, og reflektere over observasjonene ved hjelp av teori og fagbegreper.
 • gjøre dynamiske kartlegginger av barns språklige og matematiske kompetanse
 • føre utforskende samtaler med elevene, om for eksempel skjønnlitteratur, språklige eller matematiske fenomen
 • skape samspill, engasjement og innlevelse hos elevene, gjennom for eksempel leik, høytlesing, sang, regler og rim og utforskende aktiviteter

Generell kompetanse

Studenten har forståelse for og evne til å reflektere over kunnskap om begynneropplæringselevers leik og lærelyst, og kan anvende denne innsikten i pedagogisk og fagdidaktisk virksomhet.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet går over ett semester med tre samlinger i Trondheim. I undervisningen vil det bli benyttet ulike og varierte arbeidsformer, med stor grad av studentaktivitet. Arbeidsformene vil blant annet omfatte diskusjoner, forelesninger, gruppearbeid, praksisoppdrag og muntlige presentasjoner. På studiet vil det legges vekt på at studentene skal delta aktivt i diskusjoner. I løpet av studiet vil det bli gitt flere ulike arbeidsoppdrag. Dette vil være skriftlige innleveringer og muntlige presentasjoner ofte knyttet til egen praksis. Praksisfeltet som læringsarena vil spille en sentral rolle.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav 1 i henhold til emnebeskrivelsen
 • Obligatorisk oppmøte på samlinger

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeidskrav i form av oppdrag studentene skal gjennomføre med egne elever, og skriftlige innleveringer som skal inngå i eksamensmappa.
 • Obligatorisk oppmøte på samlinger

Obligatoriske arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Eksamen

Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Eksamen er en individuell mappeeksamen bestående av arbeider gjort gjennom semesteret. Dette kan være en kombinasjon av individuelle arbeider og arbeider i gruppe. Antall og form kommer frem av semesterplan.

Eksamensmappa sensureres med vurderingsuttrykket bestått/ikke bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Begynneropplæring 1, 1.-7. trinn (KBEG1-1-7)

Kursmateriell

Pensumliste publiseres på digital læringsplattform.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Skoleutvikling
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Utlevering
13.12.2023

Innlevering
20.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU