course-details-portlet

SKOLE6268 - Utforskende arbeidsformer i begynneropplæringa

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter HJELPEMIDD

Faglig innhold

I dette emnet skal studentene få økt kunnskap om hvordan barn tar seg inn i lesing, skriving og matematikk. Emnet bygger videre på kunnskapen fra SKOLE6267, og tematiserer hvordan arbeidsformer med tidlig matematikk, skriving og lesing henger sammen med kunnskapen om begynneropplæringselevene. Vi vil også jobbe med hvordan utforskende arbeidsformer støtter begynnerelevenes læring og utvikling, og med barnelitteratur som inngang til ulike meningsunivers. Et gjennomgående perspektiv vil være hvordan man kan dra veksler på elevenes egen utforsking i samspill med systematisk opplæring forankra i teori og forskning. Studentene skal få innsikt i hvordan barns interesser, behov og det de kan fra før kan være grunnlag for planlegging av pedagogisk virksomhet og faglig læring. Emnet tematiserer også hvordan det fysiske leke- og læringsmiljøet (rommet og materialer) og tiden/timeplanen virker inn på den pedagogiske virksomheten.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har:

 • kunnskap om ulike måter å jobbe med bokstavlæring, tidlig lesing og skriving
 • kunnskap om ulike måter å arbeide med utvikling av tallforståelse, inkludert forståelse for posisjonssystemet, addisjons- og subtraksjonstrategier
 • kunnskap om litteratur for barn på småtrinnet, i ulike sjangre og medium
 • kunnskap om betydningen av rommet og materielle ressurser for leke- og læringsmiljøet
 • kunnskap om timeplanleggingens betydning for arbeidsformer i begynneropplæringa

Ferdigheter

Studenten kan

 • kan legge til rette for leikbaserte og utforskende arbeidsmåter i og på tvers av fag i begynneropplæringa, som tar utgangspunkt i hele barnet og barns måter å lære på
 • kan ta i bruk teoretisk kunnskap og forskingsbaserte innsikter i arbeid med skriving, lesing og matematikk i begynneropplæringa
 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen utprøving av ulike arbeidsmåter i arbeid med skriving, lesing og matematikk

Generell kompetanse

Studenten har kunnskap og evne til å ta selvstendige og begrunna valg i arbeidet med å legge til rette for god begynneropplæring, i og på tvers av de tradisjonelle skolefagene.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer og aktiviteter

Emnet går over ett semester med tre samlinger i Trondheim. I undervisningen vil det bli benyttet ulike og varierte arbeidsformer, med stor grad av studentaktivitet. Arbeidsformene vil blant annet omfatte diskusjoner, forelesninger, gruppearbeid, praksisoppdrag og muntlige presentasjoner. På studiet vil det legges vekt på at studentene skal delta aktivt i diskusjoner. I løpet av studiet vil det bli gitt flere ulike arbeidsoppdrag. Dette vil være skriftlige innleveringer og muntlige presentasjoner, ofte knyttet til egen praksis. Praksisfeltet som læringsarena vil spille en sentral rolle.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav 1 i henhold til emnebeskrivelsen
 • Obligatorisk oppmøte på samlinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav

 • Det vil bli gitt et antall obligatoriske arbeidskrav. Antall og form fremgår av semesterplan.
 • Obligatorisk oppmøte på samlinger

De obligatoriske arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent

Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen.

Muntlig eksamen tar utgangspunkt i et overordnet tema som bestemmes ved loddtrekning for hver kandidat på siste samling. Med utgangspunkt i dette temaet skal kandidaten forberede et innlegg/presentasjon med varighet på omtrent halve eksamenstiden, altså 15 minutter. Kandidaten velger selv om man ønsker å bruke visuell støtte i denne presentasjonen, men følgende kriterier gjelder av praktiske årsaker hvis kandidaten velger å bruke fremvisning fra datamaskin:

 • De aktuelle filene må medbringes på USB-minnepinne.
 • Filene må være i Microsoftformat, dvs ppt/pptx, doc/docx osv, eller i pdf-format.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Begynneropplæring 1, 1.-7. trinn (KBEG1-1-7)

Kursmateriell

Pensumliste publiseres på digital læringsplattform.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Skoleutvikling
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 HJELPEMIDD

13.05.2024 - 14.05.2024

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Individuelle tidspunkter publiseres i Blackboard.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU